Flytta ihop

Om du lever tillsammans med en annan person i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden men ni inte är gifta med varandra, är ni sambor. Ett samboförhållande kan inverka på dina eller din sambos förmåner, varvid FPA måste underrättas om inledande av samboförhållande. Gör det via e-tjästen. Äktenskap behöver däremot inte meddelas. Med hjälp av beräkningsprogrammen kan du bedöma hur mycket förmånernas belopp ändras.

Kom ihåg att göra en adressändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på adressen www.flyttanmalan.fi, när du flyttar ihop med din sambo.


Läs mera om inverkan av byte av bostad under Byte av bostad.

Underhållsstöd

Rätten till underhållsstöd upphör om det barn som har rätt till stödet flyttar in i samma bostad som den underhållsskyldige. Läs mer

Bostadsbidraget för pensionstagare

Bostadsbidraget för pensionstagare måste justeras vid ändrade familjeförhållanden eller vid byte av bostad. Gör justeringen på nätet eller med blankett AE1r.

Barnförhöjning till pension

Om du har flyttat in i samma hushåll som ett minderårigt barn som du försörjer kan du få en barnförhöjning till din pension. Fyll i ansökan om barnförhöjning EV264r.

Folkpension

Folkpensionen är lägre för personer som är gifta eller sambor än för personer som bor ensamma. Gör justeringen på nätet eller med blankett E285r.

Barnbidragets tillägg för ensamförsörjare

Du har inte rätt till barnbidragets tillägg för ensamförsörjare, om du ingår ett nytt äktenskap eller samboförhållande. Fyll i ansökan om justering av barnbidraget på nätet eller på blankett LL1r.

Hemvårdsstödet eller privatvårdsstödet

Beloppet av det inkomstrelaterade vårdtillägget till hemvårdsstödet eller privatvårdsstödet påverkas av familjens storlek och makens eller sambons inkomster. Gör justeringen på nätet eller med blankett WH1r.

Efterlevandepension

Det inkomstrelaterade kompletteringsbeloppet till efterlevandepensionens fortsättningspension är lägre för personer som lever i ett parförhållande. Gör justeringen med blankett EV277r.

Studiestödets bostadstillägg

Studiestödets bostadstillägg måste justeras om antalet personer som bor i bostaden ändras eller vid byte av bostad. Gör justeringen på nätet eller med blankett OTmr.

Militärunderstödets bostadsunderstöd

Militärunderstödets bostadsunderstöd måste justeras om antalet personer som bor i bostaden ändras eller vid byte av bostad. Gör justeringen med blankett SA1r.

Arbetsmarknadsstödets och grunddagpenningens barnförhöjning

Du har rätt till arbetsmarknadsstödets och grunddagpenningens barnförhöjning också för din makes eller sambos minderåriga barn, om barnet bor tillsammans med dig i samma hushåll. När du fyller i följande anmälan om arbetslöshetstid på nätet eller på blankett TT2r, ska du ange att dina familjeförhållanden har förändrats.

Allmänt bostadsbidrag

Det allmänna bostadsbidragets belopp påverkas av byte av bostad och ändringar i antalet personer som bor i bostaden. Gör justeringen på nätet eller med blankett AT1r.
 
Om du flyttar in i en s.k. kompisbostad, dvs. du har inte gemensam ekonomi med de andra som bor i bostaden, anser FPA er höra till samma hushåll om ni har ett gemensamt hyresavtal. Då betalar FPA det allmänna bostadsbidraget till er gemensamt och både dina och de andra boendes inkomster inverkar på bidraget. Då behövs som bilaga till bidragsansökan blanketten för fullmakt att företräda kollektivhushåll (AT5r). Om ni har separata hyresavtal anses ni höra till olika hushåll och eventuellt bostadsbidrag betalas till var och en separat.
 
Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder. Om du fyller i en pappersblankett kan du skicka den till vilken FPA-serviceställen som helst.

Utkomststöd

Alla familjemedlemmars disponibla inkomster och tillgångar samt utgifterna inverkar på det grundläggande utkomststödets belopp. Gör justeringen på nätet eller med blankett TO1r.