Alla FPA:s organisationskunder kan nu bevilja fullmakter i Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi-tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande togs i bruk 11.6.2020. Alla FPA:s organisationskunder som använder Katso-tjänsten kan nu bevilja fullmakter i Suomi.fi-fullmakter. Organisationer vilkas företrädare inte är införda i handels- eller föreningsregistret behöver tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande gör det möjligt att bevilja fullmakter elektroniskt och att sköta ärenden för annans räkning för de företag och sammanslutningar som inte själva kan bevilja fullmakter  elektroniskt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Sådana är exempelvis offentliga organisationer, församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, dödsbon med FO-nummer och utländska företag.

I största delen av FPA:s e-tjänster för organisationer använder man redan Suomi.fi-tjänsterna. I FPA:s e-tjänst för arbetsgivare och i e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) används fram till 26.9.2020 emellertid endast Katso-tjänsten. Katso-tjänsten stängs helt 31.12.2020. Därför lönar det sig för alla organisationer att skaffa Suomi.fi-fullmakter och ha dem i bruk i god tid före årsskiftet.

Ansökan om fullmakt

I tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande kan ett företag eller en sammanslutning ansöka om rätt för sina anställda att ge fullmakter, dvs. rätt att ge fullmakter i företagets eller sammanslutningens namn. När fullmaktsrätt har registrerats för en person kan han eller hon identifiera sig i tjänsten Fullmakter och i organisationens namn ge fullmakter som berättigar till att sköta ärenden på samma sätt som en person med fullmaktsrätt vid ett företag som är registrerat i handelsregistret.

En ansökan om fullmakt kan lämnas in på tre olika sätt:

  • Elektronisk ansökan om fullmakt på webbplatsen Suomi.fi. Tills vidare är det endast finländska företag och sammanslutningar som kan använda sig av den här möjligheten.
  • För utländska företag och för sådana inhemska företag som av någon anledning inte kan göra en elektronisk fullmaktsansökan lönar det sig att skicka in sin ansökan om fullmakt per post.
  • Alternativt kan ansökan om fullmakt lämnas in vid ett registreringsställe. Det är möjligt att sköta ärendet genom ett besök på vilket som helst av Skatteförvaltningens verksamhetsställen i landet.

Fullmaktsrätten registreras genom att ansökan om fullmakt med nödvändiga bilagor skickas till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Där registrerar en tjänsteman för den sökandes del i fullmaktsregistret de fullmakter som anges i ansökan.

Detaljerade anvisningar för ansökan om fullmaktsrätt och om vilka dokument som behövs för detta finns på webbplatsen Suomi.fi https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmaktsansokan.

Identifieringstjänst för utländska medborgare i bruk

Identifieringstjänsten för utländska medborgare, dvs. identifieringstjänsten Finnish Authenticator, är avsedd för utländska personer som för närvarande använder Katso-tjänsten och som måste upphöra att använda den före årets slut. Tjänsten ersätter Katso-tjänsten.

Utländska medborgare kan identifiera sig i FPA:s e-tjänst för arbetsgivare med det nya identifieringsverktyget från och med 26.9.2020. Det lönar sig för utländska personer som använder FPA:s e-tjänster att skaffa det nya identifieringsverktyget i tid så att organisationen hinner bevilja dem fullmakter att sköta ärenden och företräda organisationen.

Närmare information: