Personer med sömnapné kan nu få rehabilitering

På rehabiliteringskurserna får klienterna information och stöd som hjälper dem att förstå de utmaningar som sjukdomen medför och att anpassa sig till dem.

FPA ordnar rehabiliteringskurser för personer med sömnapné. På kurserna får klienterna stöd för att hantera sin livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som sömnapné medför och för att kunna lösa praktiska problem.

Sömnapné är en sjukdom som karaktäriseras av andningsuppehåll under sömnen. Syftet med rehabiliteringskurserna är att hjälpa den som insjuknat att klara av den livsförändring som sjukdomen orsakar. Kurserna genomförs till största delen i grupp och kursprogrammet fastställs utifrån deltagarnas individuella och gruppens gemensamma målsättningar. Kursprogrammet kompletteras vid behov med individuell handledning.

På rehabiliteringskursen får klienten

  • mångsidig information om sjukdomen
  • stöd i den förändrade situation som sjukdomen medför
  • resurser som behövs för att leva med sjukdomen
  • råd och handledning samt verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen
  • stöd av andra i samma situation.

Rehabiliteringskurserna ordnas vid rehabiliteringsinrättningar på olika håll i Finland. Kurserna omfattar 2 perioder som varar 5 dygn per period. Kurserna genomförs under loppet av 8 månader.

Ansökan om rehabilitering

Rehabiliteringen är avgiftsfri och det går att ansöka om rehabilitering året om. För ansökan behövs ett läkarutlåtande B och blanketten för ansökan om rehabilitering KU 132r, som lämnas in till FPA.

Under den tid man deltar i rehabilitering kan man få rehabiliteringspenning. FPA ersätter också resekostnader som rehabiliteringen medför.

Närmare information