Ansvarsfullhet betonas alltmer när moderskapsförpackningen utvecklas

Finnwatch publicerade i dag den 22 oktober en uppföljande artikel om de kriterier som styr upphandlingen av produkterna i FPA:s moderskapsförpackning. FPA anser att uppföljningen är viktig och har medverkat till artikeln. FPA övervakar redan nu att moderskapsförpackningens produkter är ansvarsfullt producerade och i framtiden kommer frågan att betonas ytterligare.

Alla produkter som väljs till moderskapsförpackningen ska uppfylla de krav som EU-lagstiftningen och den finska lagstiftningen ställer. Att produkterna är tillverkade på ett ansvarsfullt sätt följs upp också med hjälp av andra kriterier.

FPA konkurrensutsätter produkterna årligen genom ett öppet anbudsförfarande. Ett krav är bland annat att de produkter som offereras antingen är tillverkade i länder som har ratificerat Internationella arbetsorganisationen ILO:s grundläggande konventioner eller att anbudsgivaren lämnar in en kvalitetsrevisionsrapport/-rapporter om socialt ansvar till FPA.

– Utan en sådan försäkran får en anbudsgivare inte delta i anbudsförfarandet, och därtill måste företag som tillverkar produkter i vissa angivna länder låta utföra kvalitetsrevisioner gällande de anställdas rättigheter, berättar Johanna Aholainen, förmånschef på FPA.

Anbudsförfarandet för moderskapsförpackningen styrs av lagen om offentlig upphandling och koncession. Enligt lagen ska den upphandlande enheten behandla anbudsgivarna på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. FPA kan därför inte välja produkterna utifrån tillverkningslandet eller leverantörerna utifrån deras hemland.

Säkerhet är den viktigaste prioriteringen när produkterna väljs ut till moderskapsförpackningen. Utöver det betonas kvalitet, ekologisk hållbarhet och olika ansvarsaspekter.

FPA:s förmånschef Johanna Aholainen hoppas att de företag som lämnar anbud på produkter till moderskapsförpackningen erbjuder produkter som har tillverkats på ett ansvarsfullt sätt.

– Moderskapsförpackningen är en viktig social innovation som vi finländare kan vara stolta över. Vid FPA arbetar vi för att den ska uppfylla kriterierna för ansvarsfullhet på alla sätt. Vi inser att mycket arbete återstår. Sådana här frågor tar tid och vi har förbundit oss att arbeta för detta på lång sikt. Vi tycker att det är viktigt att samarbeta med aktörer såsom Finnwatch och att föra en dialog om ansvarsfullhet. Genom samarbetet kan vi utnyttja den information vi får för att utveckla moderskapsförpackningen och vi tar också hänsyn till de utvecklingsförslag som tas upp i artikeln.

Intresset för återvinning av produkterna i moderskapsförpackningen är goda nyheter.

– Finnwatchs utredning lyfte fram frågan om produkternas återvinningsbarhet. Det är positivt att kunderna är intresserade av att återvinna produkterna och vi vill också uppmuntra dem till det, säger Johanna Aholainen.

Vid valet av produkter viktas kvaliteten nu ännu högre i syfte att förlänga produkternas livscykel. Tidigare år har kvalitetens andel varit 70 % och prisets andel 30 %. I det anbudsförfarande som nu inletts bestämde FPA att höja kvalitetens andel till 80 %, vilket betyder att prisets andel är endast 20 %. 

FPA har förbundit sig att utveckla moderskapsförpackningen i en mer ansvarsfull riktning även i fortsättningen.

Läs mer