Tillgängligheten i FPA:s webbtjänster kommer att förbättras

Förbättringar har gjorts i webbtjänsterna, men till alla delar är de ännu inte tillgängliga. I de tillgänglighetsutlåtanden som publicerades 23.9.2020 finns information om tjänsternas tillgänglighet. FPA:s kunder kan hjälpa till att utveckla tillgängligheten genom att ge respons.

FPA:s webbtjänster samt det innehåll och de dokument som tillhandahålls där ska enligt lag vara tillgängliga, dvs. man ska kunna använda tjänsterna oavsett funktionsförmåga. Om webbtjänsternas tillgänglighet behöver åtgärdas, måste detta anges i tillgänglighetsutlåtandena.

Tillgängligheten i FPA:s webbtjänster har under det senaste året utvecklats och många förbättringar har gjorts. Exempelvis webbplatserna fpa.fi och kanta.fi är i huvudsak tillgängliga. E-tjänsten för privatpersoner och e-tjänsten Mina Kanta-sidor är delvis tillgängliga.

Även om mycket har gjorts, har allt inte kunnat åtgärdas inom den utsatta tidsfristen. Arbetet har fördröjts på grund av den stora arbetsmängden, av att tekniken som används är varierande och av olika ålder samt av att de anställda utbildats omfattande. Målet är att FPA:s webbtjänster ska vara tillgängliga senast vid utgången av 2021.

Tillgängligheten i FPA:s webbtjänster har utvecklats i samarbete med Kehitysvammaliitto och Annanpura. Organisationernas experter har bedömt webbtjänsternas tillgänglighet och användbarhet i flera omgångar.

Tillgängligheten på webbplatsen fpa.fi förbättras i takt med förnyelserna

Webbplatsen fpa.fi är till många delar tekniskt tillgänglig och kan användas med hjälpmedel, exempelvis skärmläsningsprogram. Utöver att man utvecklar den tekniska tillgängligheten förbättrar FPA också kontinuerligt innehållet så att det blir klarare och tydligare. De finskspråkiga sidorna med lättläst material publicerades hösten 2019 och de svenskspråkiga hösten 2020.

De viktigaste förbättringarna som behöver göras på fpa.fi är att minska antalet filbilagor och öka tillgängligheten i fråga om dokument och blanketter. En del av bristerna åtgärdas i samband med att webbplatsen förnyas i början av 2021. Den förnyade webbplatsen görs tillgänglig, antalet bilagor minskas och navigeringen utvecklas så att den fungerar bättre på mobila enheter.

Tillgängligheten i fråga om ansökningsblanketter i pdf-format som kan laddas ner på fpa.fi utvecklas under 2021. Man prioriterar de ansökningsblanketter som gäller förmåner som inte kan sökas på nätet.

E-tjänsten för privatpersoner är delvis tillgänglig

FPA:s e-tjänst för privatpersoner är delvis tillgänglig. De tillgängliga delarna är blå-vita till utseendet och de kan användas med hjälpmedel och på mobila enheter.

E-tjänsten utvecklas stegvis. Det innebär att gammal och ny teknik och gammalt och nytt utseende kommer att vara i bruk parallellt under ett par år. En utmaning i arbetet är att e-tjänsten består av separata applikationer, som har byggts med olika teknik.

E-tjänstens tillgängliga delar är från 26.9:

 • Förstasidan
 • Egna uppgifter
 • Ändring av personuppgifter
 • Ändring av kontonummer
 • De egna förmånerna listade
 • Tidigare ärenden
 • Ansökningar och ändringsmeddelanden
  • Föräldradagpenning (gammalt utseende)
  • Bostadsbidrag (presentationssidan)
  • Meddelande om ändring gällande studiestödet
  • Sjukdagpenningsförmåner (avsnittet publicerat 2/2020)
  • Reseersättning
  • Handikappförmåner (presentationssidan)
  • Pensionsförmåner (presentationssidan)
  • Sjukpension (ny i e-tjänsten, publiceras 26.9)
 • Meddelanden

Delar som ännu inte är tillgängliga: de flesta ansökningar, bilagor och överklagande.

Tillgänglighet beaktas i FPA:s utvecklingsarbete

Arbetet för att främja tillgängligheten fortsätter. Tillgängligheten är en viktig del av utvecklingsarbetet gällande FPA:s webbtjänster, och tjänsternas användbarhet och tillgänglighet testas alltid före ibruktagandet. Tillgängligheten beaktas också i samband med upphandlingar. Därtill utbildas de anställda i stor omfattning för att tillgängligheten i fortsättningen alltid ska beaktas.

Vill du ge respons om tillgängligheten?

Kunderna kan ge tillgänglighetsrespons och hjälpa till med att förbättra tillgängligheten i FPA:s webbtjänster. Det är möjligt att ge respons anonymt eller i eget namn. Den som ger respons i eget namn får ett svar inom 14 dagar.

Läs mer