Upphandlingen av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning har slutförts

 

FPA har fattat upphandlingsbeslut gällande tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och skickat besluten till de producenter som deltog i upphandlingen. Serviceproducenterna och tolkarna fastställs slutligt i januari 2021. Kunderna kommer att få information i slutet av januari.

FPA har upphandlat tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning för perioden 2021–2022. Upphandlingsannonsen publicerades 19.6.2020 och anbuden skulle lämnas in senast 14.9.2020. Upphandlingen gällde tillhandahållandet av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning från och med 1.4.2021. Det kom in sammanlagt 254 anbud för de sex upphandlingsområdena. Anbud lämnades av 155 tolktjänstföretag.

– För det norra området kom det in flera anbud än tidigare. Till den svenskspråkiga tjänsten fick vi däremot inte tillräckligt med anbud trots de förändringar vi gjort gällande erbjudande och tillhandahållande av tjänsten, säger Mikko Toivanen, chef för kompetenscentret.

Vid upphandlingen var det också möjligt att offerera tolkar utgående från en rekryteringsplan. Serviceproducenterna ska meddela uppgifterna om de tolkar som kommer att rekryteras och de företag som kommer att grundas till FPA senast 4.1.2021. Uppgifterna om de tolkar som utexamineras ska meddelas senast 19.1.2021.

Serviceproducenterna och tolkarna fastställs slutligt först när FPA har granskat uppgifterna för både de tolkar som kommer att rekryteras och de tolkar som utexamineras. Om serviceproducenten inte lämnar in de nämnda uppgifterna rättas upphandlingsbeslutet. Det innebär att en del av serviceproducenterna ännu kan bytas.

Anbudsförfarandet förbereddes i samarbete i flera skeden

FPA förberedde anbudsförfarandet i ett omfattande samarbete med olika intressentgrupper. Skriftlig dialog fördes i flera skeden och dessutom ordnades två diskussionstillfällen. Utöver marknadsdialogen fördes gemensamma diskussioner med kundorganisationer, tolkarnas och serviceproducenternas organisationer samt läroanstalterna i branschen. Alla intresserade har kunnat delta i dialogen.

De valda serviceproducenterna och uppgift om antalet tolkar publiceras i januari 2021

Kunderna får information om förändringarna i tjänsten i slutet av januari när FPA har ingått avtal med serviceproducenterna. Alla kunder kommer att få ett brev per post med kortfattad information om de centrala förändringarna. I slutet av januari kommer anvisningar och information om förändringarna i tjänsten också att finnas på www.fpa.fi.

Tolktjänstens kunder kan beställa tolk på normalt sätt. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ger råd och handledning till kunderna i alla frågor som gäller tjänsten.

Läs mera