Brexit-avtalet om utträde ur EU garanterar rätten till social trygghet

Storbritannien och EU har godkänt ett avtal om Storbritanniens utträde ur EU. Avtalet omfattar en övergångsperiod som löper ut 31.12.2020. Trots att Storbritannien fr.o.m. 1.2.2020 inte längre är ett EU-land, garanterar utträdesavtalet att rätten till sociala trygghetsförmåner kvarstår oförändrad under övergångsperioden.

Storbritanniens utträde ur EU orsakar inte förändringar i fråga om de förmåner som FPA eller Storbritannien betalar ut under övergångsperioden. Utträdesavtalet tryggar rättigheterna för de personer som flyttat mellan länderna innan övergångstiden har gått ut eller som är familjemedlemmar till sådana personer. De rättigheter och skyldigheter i anslutning till den sociala tryggheten som gäller mellan länderna i EU och Storbritannien bestäms på samma sätt som när Storbritannien var medlem av EU. Övergångsperioden fortsätter till utgången av 2020.

Brexit kan inverka efter övergångsperioden – följ FPA:s webbsida med information om brexit.

Genom utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU tryggas de rättigheter i anslutning till social trygghet som uppkom medan Storbritannien var medlem i EU, eller under övergångsperioden, också efter det att övergångsperioden löpt ut. För personer som fortsätter att vistas i Finland eller Storbritannien fortsätter rätten till social trygghet i regel utan avbrott efter övergångstiden.

Försäkringstid som intjänats i Storbritannien kan fortsättningsvis beaktas vid avgörande av rätten till FPA-förmåner, såsom pensioner eller föräldrapenning. Storbritannien beaktar på motsvarande sätt perioder som intjänats i EU:s medlemsländer när landet fattar beslut gällande förmåner. Förmåner som beviljats på basis av försäkringsperioder berättigar till sjukvårds- och familjeförmåner som bekostas av det land som betalar ut förmånerna i fråga.

FPA har samlat information för sina kunder om hur brexit kommer att inverka på förmånerna. Ett sammandrag finns på Information om brexit. FPA kompletterar informationen på sidan med uppgifter om hur förmånerna kommer att påverkas efter övergångsperioden, när mer information finns tillgänglig.

Laglig vistelse i Finland är i regel ett villkor för att man ska ha rätt till förmåner från FPA. Brittiska medborgare ska registrera sin uppehållsrätt i enlighet med Migrationsverkets anvisningar.

Närmare information för kunder