Högskolestuderande, har du tillräckligt många studiepoäng?

Nu är det hög tid för högskolestuderande att kontrollera antalet studiepoäng för det föregående läsåret. Det går att betala tillbaka studiestöd fram till 10.9.2021.

FPA följer årligen upp de högskolestuderandes studieframgång. En högskolestuderande som får studiestöd ska avlägga minst 5 studiepoäng per stödmånad och minst 20 studiepoäng per läsår. En stödmånad är en månad för vilken den studerande fått studiepenning, studiestödets bostadstillägg eller både och. Uppföljningen av studieframgången gäller inte det allmänna bostadsbidraget.

Om den studerande har lyft studiestöd under 9 månader läsåret 2020-2021 ska antalet studiepoäng vara minst 45. Den som inte har tillräckligt med studieprestationer kan betala tillbaka studiestöd för början av året senast 10.9.2021. Återbetalningen kan göras i e-tjänsten MittFPA.

FPA skickar en begäran om utredning om studieframgången till de studerande som har avlagt mindre än 20 studiepoäng under föregående läsår, även om de har betalat tillbaka stöd för våren 2021. Detta beror på att det inte längre går att betala tillbaka stöd som man fått för höstterminen 2020. Kravet på minst 20 studiepoäng gäller inte under det första läsåret i fråga om personer som inlett sina studier på våren, men också de måste ha avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad.

Om den studerandes studieprestationer inte är tillräckliga skickar FPA en begäran om utredning

Om studieprestationerna inte räcker till får den studerande i början av oktober en begäran om utredning. Uppföljningen av studieframgången gäller det föregående läsåret (1.8–31.7) och hela studietiden. Prestationer under enskilda månader kontrolleras således inte.

Vid uppföljningen av studieframgången beaktas alla studieprestationer vid högskolor och alla använda stödmånader. Om den studerande blir utexaminerad eller avlägger en högskoleexamen under det läsår som föregår uppföljningen eller på hösten innan uppföljningen genomförs, har studierna framskridit tillräckligt.

Om orsaken till att studierna har dragit ut på tiden är sjukdom eller någon annan särskild orsak, kan orsaken beaktas vid uppföljningen av studieframgången. Om studieprestationerna är otillräckliga av en orsak som beror på coronaepidemin, ska den studerande svara på begäran om utredning och berätta på vilket sätt epidemin har påverkat studieframgången. Om den studerande har avlagt mindre än 1 studiepoäng per stödmånad under det föregående läsåret övervägs återkrav av studiestödet.

Läsåret 2019–2020 betalades studiestöd till 173 000 högskolestuderande. Vid den uppföljning av studieframgången som FPA utfördes hösten 2020 fick 7 600 av dem en begäran om utredning om studieframgången. Antalet begäranden om utredning om studieframgången minskade betydligt jämfört med tidigare år. Orsaken till minskningen var att man då på grund av de undantagsförhållanden som coronaepidemin gav upphov till drog av 2 månader från de stödmånader som de studerande hade använt läsåret 2019–2020. Detta innebär alltså att man under föregående läsår fick rätt till studiestöd med ett mindre antal studiepoäng. Möjligheten att minska det antal studieprestationer som krävs grundade sig på en temporär ändring av förordningen om studiestöd.

Närmare information för kunder