FPA har inlett anbudsförfaranden gällande individuell ergoterapi i södra och östra försäkringsdistriktet

FPA genomför en ny upphandling av individuell ergoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering bland serviceproducenterna i södra och östra försäkringsdistriktet. Under upphandlingen fortsätter klienternas rehabilitering som förut.  

Marknadsdomstolen upphävde våren 2019 upphandlingsbesluten gällande individuell ergoterapi i södra och östra försäkringsdistriktet.  

Anbudsförfaranden som inletts:

Den nya avtalsperioden är 1.1.2021–31.12.2022. Från och med 1.3.2021 ordnas ergoterapitjänsterna i enlighet med de nya avtalen. Medan anbudsförfarandena pågår fortsätter klienternas rehabilitering i enlighet med de gällande rehabiliteringsbesluten. Klienterna kan få rehabiliteringsbeslut gällande ergoterapitjänster i enlighet med de gamla avtalen fram till 28.2.2021. Ergoterapitjänsterna ordnas enligt det gällande rehabiliteringsbeslutet trots att en ny avtalsperiod inleds.

Anbudsförfarandena inverkar inte på andra avtal

Marknadsdomstolens avgöranden och de nya anbudsförfarandena inverkar inte på de ergoterapitjänster som ges individuellt och i grupp i de övriga försäkringsdistrikten och inte heller på ergoterapin för barn och unga. Serviceproducenternas avtal fortsätter att gälla oförändrade och tjänsterna för klienterna tillhandahålls som tidigare.

Kvalitetsbedömning vid upphandlingen

Vid valet av anbud gällande individuell ergoterapi är urvalsgrunden totalekonomisk fördelaktighet, där prisets andel är 50 % och kvalitetens andel 50 %.  Vid bedömningen av kvaliteten beaktas terapeuternas långa och korta tilläggs- och påbyggnadsutbildningar samt deras arbetserfarenhet.

I anbudsförfarandena använder FPA sig av samma servicebeskrivning som i de anbudsförfaranden som genomfördes 2018, nämligen FPA:s servicebeskrivning för terapi (Terapi inom krävande medicinsk rehabilitering, gäller från 1.1.2019, uppdaterad 14.3.2019).

Omfattande marknadsdialog vid beredningen av anbudsförfarandena

Vid beredningen av anbudsförfarandena gällande individuell ergoterapi förde FPA en marknadsdialog med Suomen Kuntoutusyrittäjät ry, Finlands Ergoterapeutförbund rf och Tehy rf genom att träffa föreningarnas representanter och be om kommentarer gällande anbudsförfrågan och avtalsutkastet. FPA har strävat efter att i anbudsmaterialet och i avtalsutkastet beakta de synpunkter som framfördes.  

På grund av marknadsdomstolens beslut väljs anbudsgivarna på ett annat sätt än vid den förra upphandlingen. Anbudsgivarna väljs per kommun. Målet är att det ska finnas tillräckligt många serviceproducenter i varje kommun. Vid valet av anbudsgivare beaktas att serviceproducenterna ska kunna producera tjänster för det antal klienter som angetts per kommun.