År 2019 uppgick läkemedelsersättningarna till över 1,5 miljarder euro

Läkemedelsersättningarna från FPA ökade i fjol med 91 miljoner euro (6,2 %). Sänkningen av kundens årssjälvrisk, det s.k. takbeloppet, ökade de tilläggsersättningar som betalades för läkemedelskostnader med nästan en femtedel. Dessa uppgifter och annan FPA-statistik har FPA nyligen publicerat i informationspaketet Fickstatistik 2020.

Läkemedelsersättningar 2005–2019

I fjol betalades totalt 1,5 miljoner euro i läkemedelsersättningar. Största delen av beloppet, 1 029 miljoner euro, utgjordes av specialersättningar. I Fickstatistik 2020 kan man läsa att för läkemedel som ger rätt till grundersättning betalades det 316 miljoner euro, och att till kunder vars årssjälvrisk hade överskridits betalades det 205 miljoner euro i tilläggsersättningar.

De tilläggsersättningar som betalades kunder med höga läkemedelskostnader ökade med 17,7 % från året innan. För att underlätta situationen för personer med höga läkemedelskostnader sänktes årssjälvrisken 2019 från 605,13 euro till 572 euro. Tilläggsersättningar betalades till 4,7 % av befolkningen.

70 % av finländarna, dvs. 3,84 miljoner personer, köpte ersättningsgilla läkemedel. Av dessa fick 3,01 miljoner personer läkemedelsersättningar.

Från läkemedelsersättningarna har inte s.k. återbetalningsavgifter dragits av. År 2019 betalade läkemedelsföretagen för första gången återbetalningsavgifter för villkorligt ersättningsgilla läkemedel, vars ersättningsstatus anknyter till ett ekonomiskt avtal. I återbetalningsavgifter betalades sammanlagt 13 miljoner euro.

Ett enskilt läkemedel kan ge en ökning på många miljoner

Genom att jämföra uppgifterna i Fickstatistiken med andra statistiska uppgifter från FPA för tidigare år framgår det att läkemedelskostnaderna ständigt ökar. Det sker trots de inbesparingsåtgärder som tidvis företas. Ökningen av läkemedelskostnaderna stävjades senast 2017 med många olika metoder. Efter det har kostnaderna dock ökat redan två år i följd.

Ökningen av läkemedelskostnaderna beror i huvudsak på nya och dyra läkemedelspreparat som inte omfattas av referensprissystemet, förklarar Leena Saastamoinen, forskningschef på FPA.

Ett fenomen som bidrar till kostnadsökningen är att indikationerna för läkemedelspreparaten blir mer omfattande. Som exempel nämner Leena Saastamoinen två antikoagulationsläkemedel vars indikationer har utvidgats till att omfatta behandlingen av allt vanligare sjukdomar. För dessa läkemedel betalades 2019 sammanlagt 21 miljoner euro i ersättningar. Mest ökade dock ersättningarna för det nya migrenläkemedlet erenumab som blev ersättningsgillt 2019: de uppgick under det första året till sammanlagt 13 miljoner euro.

Förmånsstatistik i fickformat – ta en titt på FPA:s Fickstatistik

I FPA:s nyss publicerade Fickstatistik, som är en sammanställning i fickformat av statistikuppgifter om FPA-förmånerna och mottagarna av förmånerna, finns bland annat uppgifter om läkemedelsersättningar. Statistikuppgifterna gäller 2019 och det finns också jämförelseuppgifter från 2018.

Fickstatistiken finns på nätet och den tryckta versionen ges ut i juni. Fickstatistiken är gratis. Den publiceras på finska, svenska och engelska.

Läs mer:

Fickstatistik 2020

Kelan Taskutilasto 2020

Pocket Statistics 2020

Ytterligare information:

Leena Saastamoinen

Päivi Rastas

fornamn.efternamn@fpa.fi

Publikation: FPA:s Fickstatistik 2020. Helsingfors: FPA, 2020. ISSN 0359-5218 (tryckt publikation), ISSN 1457-8727 (webbpublikation).

Beställningar: tfn 020 634 1502, julkaisut@kela.fi