FPA år 2020

Coronaåret 2020 ökade FPA:s utgifter för förmåner med 6,7 procent. Mest ökade kostnaderna för arbetslöshetsförmåner och grundläggande utkomststöd. Även om FPA:s verksamhet kraftigt påverkades av coronaepidemin var kundupplevelsen och förtroendet för FPA fortsättningsvis goda.

År 2020 betalade FPA ut nästan 16 miljarder euro i olika förmåner. Utgifterna för förmånerna ökade med 6,7 procent jämfört med 2019.

FPA betalade 2,3 miljarder euro i arbetslöshetsförmåner, vilket är en dryg femtedel mer än 2019. Antalet mottagare av arbetslöshetsförmåner steg med 24 procent från året innan. I grundläggande utkomststöd betalades 784 miljoner euro. Beloppet ökade med 12,3 procent från året innan.

Det största penningbeloppet FPA betalade ut 2020 gällde sjukförsäkringsförmåner, som bland annat omfattar föräldradagpenning, sjukdagpenning och sjukvårdsersättningar. Nästan 4,5 miljarder euro betalades ut i sjukförsäkringsförmåner.

Våren 2020 förändrades FPA:s verksamhetsmiljö snabbt på grund av coronapandemin. FPA:s mest akuta uppgift blev att lösa de sociala situationer som epidemiläget orsakade inom verkställandet av den sociala tryggheten, att se till att det inte uppstod köbildning inom förmånshandläggningen och att erbjuda kunderna möjlighet att sköta sina ärenden på ett tryggt sätt. På grund av pandemin behövdes temporära lagar för reglering av FPA:s verksamhet och den sociala tryggheten, och FPA erbjöd sitt stöd i lagberedningen. Coronakrisen gjorde att också företagare fick rätt till arbetslöshetsförmåner och att det uppstod behov av nya förmåner, bl.a. temporärt stöd vid epidemi. Dagpenningen vid smittsam sjukdom, som tidigare betalats ytterst sällan, visade sig också vara välbehövlig. Antalet besök på FPA:s serviceställen minskade märkbart, däremot ökade användningen av telefonservicen och e-tjänsten.

Under coronaåret har kundupplevelsen och förtroendet för FPA varit fortsatt goda, trots att många kunder befunnit sig i svåra situationer, säger FPA:s generaldirektör Outi Antila.

FPA:s nya strategi trädde i kraft vid ingången av 2020. År 2020 var också det första året av FPA:s styrelses treåriga mandatperiod. Under sitt första verksamhetsår fokuserade styrelsen särskilt på att kunna genomföra strategin framgångsrikt under de undantagsförhållanden som uppkommit på grund av coronapandemin.

Läs mer