Många blev utan sommarjobb på grund av coronaepidemin – studerande lyfte rekordmycket sommarstudiestöd 2020

Coronaåret 2020 påverkade de studerandes liv på många olika sätt. Det visar också studieförmånsstatistiken. Studiestöd lyftes mer än tidigare medan användningen av skolresestöd och måltidsstöd minskade.

På grund av coronaepidemin minskade antalet arbetsplatser inom många sådana branscher som är populära bland studerande. Det här ledde till ett ökat behov av studiestöd. Tydligast syns ökningen i användningen av sommarstudiestöd: i juli 2020 fick 31 700 studerande studiestöd, vilket är en tredjedel mer än i juli 2019.

Läsåret 2020–2021 fick 293 600 personer studiestöd, vilket var 4 % mer än läsåret 2019–2020. Mest ökade antalet studiestödstagare i yrkeshögskolorna (7 %).

– Också användningen av studielån och antalet universitetsexamina som finansierats med studiestöd har ökat konstaterar Ilpo Lahtinen, ansvarig planerare för studieförmåner vid FPA.

Läsåret 2020–2021 lyfte 171 100 studerande studielån, vilket är 7 750 fler än läsåret 2019–2020.

Av dem som avlade en högre högskoleexamen vid ett universitet år 2020 fick 18 377 studiestöd. Året innan var motsvarande antal 15 976. Av dem som avlade en examen hade 62 % studielån. År 2019 var andelen 58 %.

– Medianen för ett studielån var 18 293 euro, dvs. 2 901 euro mer än året innan, berättar Lahtinen.

Antalet studerande utomlands minskade betydligt

Antalet finländska studerande som studerar utomlands sjönk brant under coronaepidemin. Läsåret 2020–2021 fick 1 800 studerande studiestöd för utbytesstudier. Föregående läsår var antalet mottagare 6 600.

Antalet studerande som avlägger hela sin examen vid en utländsk läroanstalt minskade dock inte märkbart: läsåret 2020–2021 var antalet 9 000 och läsåret 2019–2020 var motsvarande antal 9 300.

– Många studerade på distans i Finland, säger Lahtinen.

Användningen av skolresestöd och måltidsstöd rasade

På grund av coronaepidemin övergick många läroanstalter till distansundervisning, vilket minskade användningen av skolresestöd och måltidsstöd för högskolestuderande. År 2020 minskade utgifterna för skolresestödet med 9 miljoner euro (21 %) till 34 miljoner euro.

Samtidigt minskade utgifterna för måltidsstöd för högskolestuderande med 14 miljoner euro (45 %) till 17 miljoner euro. Antalet subventionerade måltider uppgick till  7 997 000, medan antalet året innan var 14 433 000.

Läs mer