De svåraste dagarna under coronakrisen fick mer än en halv miljon människor arbetslöshetsförmåner

Som en följd av coronaepidemin ökade antalet mottagare av arbetslöshetsförmåner i april 2020 till en högre nivå än någonsin tidigare under 2000-talet. År 2020 betalades ovanligt mycket arbetslöshetsförmåner ut för permitteringstid, men för tid med sysselsättningsfrämjande service betalades mindre än under de föregående åren.

Antalet mottagare av arbetslöshetsförmåner överskred i april 2020 en halv miljon för första gången under 2000-talet. I slutet av april 2020 fick totalt 510 900 personer inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner eller grunddagpenning. Detta var 59 procent mer än ett år tidigare.

Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning mer än fördubblades jämfört med ett år tidigare. I slutet av april 2020 var mottagarna av inkomstrelaterad dagpenning 220 160 (+ 107 %).

– Antalet mottagare av grunddagpenning ökade för sin del med så mycket som 160 procent till 68 500 personer, säger statistikspecialist Sami Tuori vid FPA.

Antalet mottagare av arbetsmarknadsstöd ökade mindre än antalet mottagare av arbetslöshetsdagpenningar: i slutet av april fick 220 320 personer arbetsmarknadsstöd (+ 18 %).

Under slutet av året var det totala antalet mottagare av arbetslöshetsförmåner på en lägre nivå än i april. I slutet av året var antalet 440 650.

Under hela år 2020 hade totalt 455 800 arbetssökande inkomstrelaterad dagpenning, vilket var 86 procent fler än året innan. Antalet mottagare av grunddagpenning var under året 24 procent högre och antalet mottagare av arbetsmarknadsstöd 8 procent högre än år 2019.

Antalet har ökat också i och med att företagare våren 2020 på grund av coronaepidemin temporärt fick rätt till arbetsmarknadsstöd.

– Under 2021 har sysselsättningsläget förbättrats och antalet mottagare av arbetslöshetsförmåner minskat, säger Tuori.

Antalet mottagare av arbetslöshetsdagpenning under permitteringstid flerfaldigades

Arbetslöshetskassorna betalade under år 2020 inkomstrelaterad dagpenning för permitteringstid till 243 600 personer. Antalet var femfaldigt jämfört med föregående år.

– Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning för permitteringstid var bara ungefär 2 000 lägre än det totala antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning året innan. Fler än varannan mottagare av inkomstrelaterad dagpenning fick år 2020 åtminstone en gång dagpenningen för permitteringstid.

Under år 2020 fick 47 300 personer grunddagpenning för permitteringstid. Under de föregående tre åren var antalet varje år under 3 000.

– Coronakrisen visade vilken nytta vi har av permitteringssystemet. Systemet minskade uppsägningarna, erbjöd flexibilitet i en undantagssituation och tryggade människor en utkomst, säger forskare Tuija Korpela vid FPA.

Deltagandet i sysselsättningsfrämjande service minskade

FPA och arbetslöshetskassorna betalade sammanlagt ut arbetslöshetsförmåner för nästan 5 miljarder euro år 2020. Jämfört med året innan ökade beloppet med 38 procent. Arbetslöshetskassorna betalade ut 2 690 miljoner euro i inkomstrelaterade förmåner (en ökning med 56 %) och FPA betalade ut 2 260 miljoner euro i grundtrygghetsförmåner (en ökning med 21 %).

Under året betalades 843 miljoner euro i arbetslöshetsförmåner för sysselsättningsfrämjande service, vilket var 6 procent mindre än året förut. Beloppet av förmåner som betalades ut för arbetslöshetstid som inte omfattades av sysselsättningsfrämjande service ökade för sin del med 53 procent till totalt 4 110 miljoner euro.

Mängden deltagare i sysselsättningsfrämjande service var i fråga om samtliga arbetslöshetsförmåner mindre än ett år tidigare. Av dem som fick inkomstrelaterad dagpenning fick 8 procent förmånen för tid med sysselsättningsfrämjande service, medan motsvarande andel året innan var 15 procent.

– Minskningen kan för sin del förklaras av att arbets- och näringsbyråerna inskränkte och avbröt en del av sina tjänster på grund av coronaepidemin, säger Tuija Korpela.

En person som blivit arbetslös kan få inkomstrelaterad dagpenning om han eller hon hör till en arbetslöshetskassa och uppfyller arbetsvillkoret. I annat fall kan personen antingen få grunddagpenning från FPA eller, beroende på sin arbetslivserfarenhet och arbetslöshetsperiodens längd, arbetsmarknadsstöd.

Läs mer i Folkpensionsanstaltens och Finansinspektionens gemensamma statistikpublikation: