Partiell sjukdagpenning och deltidsarbete

Syftet med partiell sjukdagpenning är att stödja en arbetsoförmögen person så att han eller hon kan stanna kvar i arbetslivet och återgå till sitt eget heltidsarbete. I fråga om partiell sjukdagpenning ska antagandet vara att arbetstagaren utan anpassade arbetstidsarrangemang och eventuella andra arrangemang som gör arbetet lättare skulle vara borta från arbetet helt och hållet och ha rätt till sjukdagpenning.

Det avtal om deltidsarbete som den partiella sjukdagpenningen förutsätter är alltid frivilligt både för arbetstagaren och för arbetsgivaren.

Läkarrekommendation och avtal om deltidsarbete ett villkor

För att partiell sjukdagpenning ska kunna övervägas behövs ett läkarutlåtande B, som gjorts upp av företagsläkaren eller en annan läkare som känner till arbetstagarens arbetsförhållanden.

Om läkaren i B-utlåtandet bedömer att den arbetsoförmögna arbetstagaren har förutsättningar att återvända till arbetet på deltid utan att återhämtningen eller hälsan äventyras, kan arbetstagaren och arbetsgivaren, om de så önskar, komma överens om deltidsarbete. Arbetstiden ska förkortas med 40–60 % av arbetstiden för heltidsarbete i branschen.

Arbetstagaren kan inleda deltidsarbetet tidigast efter den självrisktid som tillämpas på sjukdagpenning. Avtalet om deltidsarbete kan också ingås som fortsättning på en period med sjukdagpenning.

Villkoret om att arbetstagaren ska ha haft heltidsarbete före den partiella sjukdagpenningen uppfylls också om arbetstiden har förkortats eller arbetet har avbrutits exempelvis på grund av familjeledighet, rehabiliteringsstöd, permittering eller alterneringsledighet. När de här perioderna med förkortad arbetstid eller avbrott i arbetet upphör kan man ingå ett avtal om deltidsarbete med tanke på partiell sjukdagpenning.

I vilka fall kan villkoret om heltidsarbete uppfyllas?

  1. Heltidsanställd. Det är fråga om heltidsarbete då arbetstagarens arbetstid motsvarar den ordinarie arbetstid  för en heltidsanställd som normalt tillämpas inom branschen. Under perioden med partiell sjukdagpenning kan arbetsuppgifterna i deltidsarbetet vara desamma som tidigare eller skräddarsydda enligt arbetstagarens återstående arbetsförmåga.
  2. Flera deltidsarbeten. Villkoret om heltidsarbete kan uppfyllas också om arbetstagaren samtidigt har flera deltidsarbeten, där den sammanlagda arbetstiden är minst 35 timmar per vecka. Deltidsarbetet ska grunda sig på ett läkarutlåtande B, som gjorts upp av en läkare som känner till arbetsförhållandena. Varje deltidsanställning ska fortgå under hela perioden med partiell sjukdagpenning.
    I ett sådant fall kommer arbetstagaren separat överens med alla sina arbetsgivare om arbetstiden så, att den sammanlagda arbetstiden minskar med 40–60 % och arbetena ordnas enligt arbetstagarens återstående arbetsförmåga. I fråga om en enskild anställning innebär det här att arbetstiden kan vara oförändrad eller minska något eller att arbetstagaren inte alls utför arbetet i fråga under perioden med partiell sjukdagpenning.
    Arbetsuppgifterna kan vara desamma som tidigare eller skräddarsydda enligt arbetstagarens återstående arbetsförmåga.
    FPA behöver uppgift om hur arbetet ordnas på arbetsplatsen under perioden med partiell sjukdagpenning av var och en av den deltidsanställdas arbetsgivare. Uppgiften behövs oavsett om arbetsgivaren betalar lön för perioden.
  3. Förkortad arbetstid eller avbrott i arbetet upphör. Villkoret om heltidsarbete före den partiella sjukdagpenningen uppfylls också om arbetstiden har förkortats eller arbetet har avbrutits exempelvis på grund av familjeledighet, rehabiliteringsstöd, permittering eller alterneringsledighet. När de här perioderna med förkortad arbetstid eller avbrott i arbetet upphör kan man ingå ett avtal om deltidsarbete med tanke på partiell sjukdagpenning.

Belopp

Den partiella sjukdagpenningen är alltid  hälften av sjukdagpenningen. Den betalas för minst 12 och högst 120 vardagar.

Läs mer