Om sjukdomen och arbetsoförmågan blir långvarig

Arbetsgivaren ansvarar för att man kommit överens med arbetstagarna och företagshälsovården om förfarandena på arbetsplatsen gällande stöd för arbetsförmågan och frånvaro på grund av arbetsoförmåga. Arbetsgivaren ser till att organisationen har anvisningar för det här, så att alla parter är på det klara med förfarandena.

Också cheferna ska ha tillräcklig beredskap att identifiera situationer där företagshälsovårdens stöd behövs.

När en arbetstagares arbetsoförmåga blir långvarig på grund av sjukdom eller skada förutsätter FPA att såväl arbetsgivaren som arbetstagaren och företagshälsovården är aktiva i situationen och tillsammans utreder om arbetstagaren har förutsättningar att återvända till sitt arbete eller fortsätta arbeta och vad detta kräver på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren (t.ex. chefen)

 • meddelar företagshälsovården om en arbetstagares frånvaro fortgår i 1 månad eller längre. Det kan vara fråga om flera kortare perioder av frånvaro eller en oavbruten period med frånvaro.
 • utreder, om det behövs särskilda arrangemang på arbetsplatsen för att arbetstagaren ska kunna återvända till sitt arbete eller fortsätta arbeta. Arrangemangen verkställs enligt behov.
 • deltar i en eller flera gemensamma förhandlingar, som sammankallas av företagshälsovården.
 • deltar i förhandlingar om arbetsoförmågan fortgår i ungefär 90 sjukdagpenningsdagar och arbetstagaren behöver ett intyg över sina möjligheter att fortsätta arbeta för att utbetalningen av dagpenningen ska kunna fortsätta.

Företagshälsovården

 • kan i början av arbetsoförmågan kalla arbetstagaren och arbetsgivaren till gemensamma förhandlingar.
 • ordnar förhandlingar, där man diskuterar arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet och möjligheterna på arbetsplatsen att genomföra ändringar som gör återgången till arbetet lättare.
 • kommer överens med arbetstagaren om ett sätt att hålla kontakt, som är ändamålsenlig med tanke på sjukdomen. Om t.ex. arbetstagarens hälsotillstånd är svagt, kan något annat sätt än personliga möten vara ett alternativ.
 • gör upp ett s.k. 90-dagarsutlåtande, då arbetstagarens arbetsoförmåga närmar sig 90 sjukdagpenningsdagar:
 • I utlåtandet beskrivs arbetstagarens återstående arbetsförmåga och möjligheter att återvända till sitt arbete eller fortsätta arbeta.
 • Utlåtandet skrivs på blanketten för läkarintyg A eller läkarutlåtande B. Ett utlåtande som skrivits på läkarintyg A är tillräckligt bland annat då utlåtandet bara gäller en situation där  sjukdagpenning redan betalats i närmare 90 dagar och den enhet som ansvarar för vården av kunden gör upp utlåtandena för sjukdagpenning.
 • Om det inte på grund av sjukdomen är möjligt att utreda återgången till arbete räcker det som utlåtande att detta konstateras på blanketten för läkarintyg A.

Företagshälsovården utreder vid behov arbetstagarens möjligheter att fortsätta arbeta också innan arbetstagaren har fått sjukdagpenning för 150 eller 230 dagar. Om det har getts ett utlåtande om möjligheterna att fortsätta arbeta ska arbetstagaren lämna in det till FPA. Om det inte finns något sådant utlåtande är detta inget hinder för fortsatt utbetalning av dagpenning, i motsats till vad som är fallet när det gäller 90 dagar.

Arbetstagaren

 • får en uppmaning från FPA om att be företagshälsovården skriva ett utlåtande om arbetstagarens arbetsförmåga och möjligheter att fortsätta arbeta om arbetsoförmågan blir långvarig. FPA kan också kalla arbetstagaren till en utredning av rehabiliteringsbehovet.
 • lämnar in utlåtandet till FPA innan FPA har betalat ut sjukdagpenning för 90 vardagar. Arbetstagaren och företagshälsovården kan också komma överens om att företagshälsovården sänder utlåtandet till FPA.
 • Om utlåtandet inte lämnas in avbryts utbetalningen av sjukdagpenningen
  • Utbetalningen avbryts dock inte, om orsaken till att inget utlåtande lämnats in är oberoende av arbetstagaren, eller om ett avbrott i övrigt skulle vara oskäligt.
 • Om det har getts ett utlåtande också innan arbetstagaren har fått sjukdagpenning för 150 eller 230 dagar ska arbetstagaren lämna in det till FPA. 

Arbetstagarens återgång till arbetet kan stödjas med

 • partiell sjukdagpenning
 • rehabilitering
 • utbildning
 • arbetstidsarrangemang
 • arbetsprövning
 • minskande av arbetsbelastningen
 • begränsning eller ändring av arbetsuppgifterna
 • bättre arbetsredskap eller hjälpmedel
 • ergonomiska förbättringar

Läs mer