Återkrav av förmåner

Om en förmån har betalats ut till för stort belopp eller utan grund, återkräver FPA förmånen.

Meddela alltid FPA i god tid om förändringar i dina förhållanden (t.ex. höjda inkomster), så att vi inte hinner betala ut förmåner till ett alltför stort belopp.

Beslut om återkrav

Du får ett beslut om återkrav av vilket beloppet av den felaktigt utbetalda förmånen (dvs. den felaktiga utbetalningen), förfallodagen och betalningsuppgifterna framgår.

I beslutet anges en tidsfrist inom vilken du kan betala tillbaka den felaktigt utbetalda förmånen till dess nettobelopp. Indrivning till nettobeloppet innebär att av en skattepliktig förmån betalar du tillbaka ett belopp från vilket skatterna har dragits av. Tidsfristen kan variera i enlighet med det beslut som Skatteförvaltningen fattar varje år.

Om du betalar tillbaka förmånen efter den utsatta tiden kan förskottsinnehållningen inte längre rättas och förmånen måste betalas tillbaka till sitt bruttobelopp. När förmånen återkrävs till sitt bruttobelopp, betalar du alltså också tillbaka skattens andel. Om skulden drivs in till bruttobeloppet, meddelar FPA automatiskt de återbetalda förmånerna till Skatteförvaltningen som beaktar dem i återbetalningsårets beskattning.

Betalningsplan

Om du inte kan betala skulden senast på förfallodagen, kan du kontakta FPA:s indrivningscenter och komma överens om ett betalningsarrangemang. Du kan föreslå avbetalning eller att din skuld kvittas mot en förmån som FPA betalar.

Återbetalning av en förmån som betalats ut till ett för stort belopp

Om du inte har möjlighet att betala hela återkravsbeloppet på en gång kan FPA kvitta det felaktigt utbetalda beloppet mot en annan förmån, det vill säga dra av det från någon annan förmån som FPA betalar till dig. Det belopp som månatligen kvittas ska dock alltid uppgå till minst 30 euro.

I regel kvittar FPA den förmån som betalats ut till ett för stort belopp mot någon annan förmån som du får. I fråga om arbetslöshetsförmåner begränsar dock det skyddade beloppet enligt utsökningsbalken hur mycket FPA kan dra av för att kvitta en felaktigt utbetald förmån. I regel kan FPA inte dra av din skuld från din arbetslöshetsförmån eftersom dess belopp är mindre än det skyddade beloppet.

Syftet med utkomststödet är inte att betala skulder. Om du får utkomststöd avbryter FPA kvittningen av den felaktigt utbetalda förmånen.

Indrivningen fortsätter då på annat sätt. Du kan komma överens om en avbetalningsplan med FPA:s indrivningscenter.

Gör så här:

  1. Logga in i e-tjänsten MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
  2. På förstasidan i MittFPA ser du de förmåner som ska drivas in. Välj på framsidan den förmån för vilken du vill föreslå avbetalning och välj sedan Föreslå en betalningsplan.

Alternativt kan du ringa indrivningscentret och förhandla om kvittning eller avbetalning av skulden.

Om du inte kan förhandla om ditt ärende i MittFPA eller per telefon, ska du fylla i och skriva ut blanketten Förslag om återbetalning Y81r (pdf) och posta den till FPA på adressen FPA:s indrivningscenter, PB 31, 00056 FPA.

I vissa situationer kan FPA avstå från återkrav eller sänka det belopp som återkrävs.

Utkomststöd återkrävs endast i undantagsfall.

Betalningspåminnelse och utsökning

Om du inte har betalat tillbaka den förmån som drivs in och inte heller gjort upp en betalningsplan med FPA, skickar FPA en betalningspåminnelse. Den första betalningspåminnelsen kommer 2 veckor efter att betalningen försenats och den andra påminnelsen efter de därpå följande 2 veckorna. Om du inte ens efter två påminnelser har betalat skulden och inte heller kontaktat FPA överförs skulden till utsökning.

Avbetalningsplanen görs upp utifrån din ekonomiska situation, hur stor skulden är och hur mycket av indrivningstiden som återstår. FPA kan inte komma överens om en betalningsplan med dig om din betalningsförmåga inte är tillräcklig för att göra upp en betalningsplan.

Kontakta FPA genast om du märker att du inte kan betala den förmån som ska drivas in enligt betalningsplanen. Vi kan då komma överens om en ny betalningsplan.

Din skuld till FPA går till utsökning om du inte har följt den överenskomna betalningsplanen eller om vi inte har kunnat göra upp en betalningsplan med dig.

FPA begär utmätning av skatteåterbäring för de kunder som har skulder till FPA och som inte har följt betalningsplanen eller med vilka man inte har kunnat göra upp någon betalningsplan.

Läs mer