Barnavårdsstöd

När utbetalningen av föräldrapenningen upphör är barnet cirka 9 månader gammalt. Efter föräldraledigheten kan du ordna barnets vård på olika sätt. Barnet kan vara i kommunal eller privat dagvård eller vårdas hemma.

FPA betalar ut följande barnavårdsstöd:

  • stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd)*
  • stöd för privat vård av barn (privatvårdsstöd)
  • flexibel vårdpenning
  • partiell vårdpenning

*Om du bor på Åland ska du ansöka om hemvårdsstöd i din hemkommun.

Du kan få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd om barnet inte är i kommunal dagvård. Flexibel eller partiell vårdpenning kan du få om du arbetar högst 30 timmar per vecka och de övriga villkoren för beviljande av förmånen uppfylls.

Barnavårdsstöden beviljas inte för kortare tid än en månad. Stödperioden behöver inte börja från månadens början. Båda föräldrarnas stödperioder räknas in i minimitiden.

Minimitiden uppfylls också när hemvårdsstödet fortsätter efter faderskapspenningsperioden så att perioderna med hemvårdsstöd sammanlagt varar minst en månad.

Vårdledighet för föräldrar som arbetar

Rätten till vårdledighet grundar sig på arbetsavtalslagen. Det är arbetsgivaren som beviljar vårdledighet, så därför ska du avtala med din arbetsgivare om din ledighet. Informera din arbetsgivare om ledigheten senast 2 månader innan den ska börja.

Du kan ta ut din vårdledighet i en eller två etapper (per barn). Ledigheten ska pågå minst en månad åt gången. Vårdledigheten kan tas ut i flera etapper om du får arbetsgivarens tillstånd till det. FPA betalar ut hemvårdsstöd till en familj för hur många etapper som helst, förutsatt att varje period alltid är minst en månad lång.

Båda föräldrarna kan inte vara vårdlediga samtidigt, däremot kan partiell vårdledighet delas mellan föräldrarna.

Information om vårdledighet finns också i kollektivavtalet, och vid problemsituationer kan du vända dig t.ex. till ditt fackförbund för att få råd och hjälp.

Läs mer