När är pengarna på kontot?

Då handläggningen av ansökningen är klar skickar FPA dig ett beslut. Av beslutet framgår utbetalningsperioder och utbetalningsdagar. Utbetalningsdagarna varierar beroende på vilken förmån det är fråga om.

Om du blivit beviljad en förmån retroaktivt, utbetalas den före den egentliga utbetalningsdagen. Ett retroaktivt stöd är på ditt konto i regel inom två bankdagar från och med att beslut i ärendet getts.

Som följande räknas FPA:s allmänna utbetalningsdagar upp. Nästa utbetalningsdag för förmånerna ser du också lätt på förstasidan i e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med ett mobilcertifikat (mobil ID).

Allmänt bostadsbidrag

Allmänt bostadsbidrag utbetalas den 1:sta vardagen i månaden.

Bostadsbidrag för pensionstagare

Bostadsbidrag för pensionstagare utbetalas den 4:e varje månad eller föregående bankdag om bankerna är stängda på utbetalningsdagen.

Pensions- och handikappförmåner

Folkpension, vårdbidrag för pensionstagare, handikappbidrag utbetalas den 7 dagen i månaden. Garantipension den 22 dagen i månaden och pensionsstödet den 4 dagen i månaden. Familjepensioner och barnförhöjning betalas ut enligt den första bokstaven i förmånstagarens efternamn antingen den 4, den 14 eller den 20.

Om utbetalningsdagen är en helgdag kommer pengarna in på kontot föregående vardag.

Sjukdagpenning och rehabiliteringspenning

Sjukdagpenning betalas i efterskott i betalningsperioder så att den första perioden omfattar de 6 första vardagarna efter det att rätten till dagpenning uppkom. Varje följande period omfattar 25 vardagar. På e-tjänsten får du reda på när nästa utbetalningsdag infaller.

Moderskaps, faderskaps- och föräldrapenning

FPA betalar moderskaps- och föräldrapenningen i efterskott i 25 dagars poster. Den första utbetalningen omfattar undantagsvis 30 dagar. Faderskapspenningen utbetalas i efterskott för en eller flera pappaledighetsperioder åt gången.

Barnbidraget

Barnbidraget utbetalas den 26:e varje månad. Om utbetalningen infaller på en helg eller lördag utbetalas både underhållsstödet och underhållsbidraget föregående bankdag.

Underhållsstöd

Underhållsstöd utbetalas den 10:e varje månad. Underhållsbidraget som återkrävts av den underhållsskyldiga utbetalas den 25:e varje månad. Om utbetalningen infaller på en helg eller lördag utbetalas både underhållsstödet och underhållsbidraget föregående bankdag.

Stöd för hemvård av barn

utbetalas månatligen i efterskott den sista vardagen i månaden.

Studiepenning och bostadstillägg

utbetalas den 1:sta varje månad eller följande bankdag om bankerna är stängda den 1:sta.

Utan arbete

Utbetalningsdagarna för både grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd är individuella för de utbetalas efter att du anmält din arbetslöshetstid. Läs mer under rubriken Utan arbete.

Grundläggande utkomststöd

Det grundläggande utkomststödet betalas in på ditt konto den första bankdagen i månaden. Om man inte hinner betala ut utkomststödet på den egentliga betalningsdagen har du stödet på ditt konto inom två bankdagar från det att beslutet fattades.