Belopp och beskattning

Beloppet av bostadsbidrag för pensionstagare är 85 % av de boendeutgifter som ska beaktas, minskade med bassjälvriskandelen och den tilläggssjälvriskandel som fastställs enligt inkomsterna.

Bassjälvrisken är densamma för alla, dvs. 631,94 euro/år eller ca 52,66 euro/månad.

Tilläggssjälvrisken är 41,3 % av den del av familjens inkomster som överskrider inkomstgränserna. Om dina inkomster ligger under inkomstgränsen, påförs ingen tilläggssjälvrisk.

Inkomstgränserna för tilläggssjälvrisken enligt familjeförhållandena, euro/år 2022
Ensamstående 9 534
Gift, sambo eller registrerad partner, vars make eller maka inte har rätt till bostadsbidrag 13 676
Gift, sambo eller registrerad partner, vars make eller maka har rätt till bostadsbidrag 15 565

Bostadsbidraget för pensionstagare räknas ut enligt följande formel:
0,85 x (boendeutgifter som ska beaktas – (bassjälvrisken + eventuell tilläggssjälvrisk))

Det tas inte ut någon skatt på bostadsbidraget.

Du kan uppskatta beloppet av ditt eget bostadsbidrag med en räknare.

Utbetalning

FPA betalar ut bostadsbidraget för pensionstagare den 4. dagen i månaden eller föregående bankdag, om bankerna är stängda på betalningsdagen. FPA meddelar uppgift om utbetalt bostadsbidrag till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

FPA kan också betala bidraget direkt till din hyresvärd om du har gett FPA fullmakt för detta. Om du inte har betalat din hyra på 2 månader i följd kan hyresvärden framställa för FPA att bidraget betalas till hyresvärden. Du får alltid ett beslut i ärendet om bidraget betalas till hyresvärden.

Institutionsvård

Om du börjar få vård på institution som bekostas med offentliga medel, kan FPA betala bostadsbidrag för pensionstagare i högst 9 månader. En förutsättning är att du fortfarande har boendeutgifter.

Om din make, maka eller sambo tas in för fortgående institutionsvård och ni har haft bostadsbidrag justerar FPA ert bostadsbidrag. Kom ihåg att meddela förändringarna till FPA. Din makes, makas eller sambos bidrag upphör då och du får bostadsbidrag för pensionstagare som grundar sig på dina egna inkomster och boendeutgifter. Utbetalningen börjar när institutionsvården har inletts (från början av följande månad).

Läs mer