Familjerehabilitering (LAKU)

Den familjerehabilitering (LAKU) är avsedd för barn och unga i åldern 5–15 år som har diagnostiserats med

 • ADHD eller
 • autismspektrumstörning eller
 • Tourettes syndrom.

Därtill ska barnet eller den unga

 • ha behov av olika slag av stöd och handledning i form av rehabilitering under en lång tid
 • ha störningar som försämrar funktionsförmågan i vardagsmiljöerna, såsom daghemmet, skolan eller hemmet
 • eventuellt också samtidigt ha beteende- och känslomässiga svårigheter som hänger samman med barnets eller den ungas neuropsykiatriska störning eller med dess symtom (t.ex. impulsivitet).

I rehabiliteringen deltar förutom barnet eller den unga också anhöriga eller andra närstående personer i barnets eller den ungas dagliga liv.

Om barnet eller den unga får krävande medicinsk rehabilitering, kan han eller hon inte beviljas familjerehabilitering (LAKU). Familjerehabiliteringen (LAKU) är avsedd för klienter som inte har rätt till krävande medicinsk rehabilitering.

Vid behov kan familjerehabilitering (LAKU) ordnas för svenskspråkiga klienter med hjälp av tolk.

Utformning och genomförande

Rehabiliteringen genomförs under 18 månader och innefattar

 • 38 möten
 • 2 rehabiliteringsveckoslut
 • 2–4 gemensamma sammankomster med barnets eller den ungas nätverk.

Mötena ordnas på det sätt som familjens behov och situationen kräver och de genomförs i serviceproducentens lokaler eller i barnets eller den ungas vardagsmiljöer. Platsen bestäms alltid utifrån det ämne som ska behandlas och utifrån deltagarnas behov och situationen. En del av mötena kan genomföras via distansförbindelse, om detta är lämpligt och möjligt med tanke på klientens situation. 

Målet för rehabiliteringen är att

 • familjen ska få information i frågor som gäller barnets eller den ungas växande och utveckling samt konkreta råd om hur familjen kan få en smidigare vardag och klara av svåra situationer
 • familjen och daghemmet eller skolan ska få konkreta verktyg för att stödja barnet eller den unga i daghemmets eller skolans vardag och i hans eller hennes interaktion med kamraterna.

Syftet med mötena är att familjen

 • ska lära sig att förstå barnets eller den ungas symtom och beteende och att förhålla sig konstruktivt till olika situationer
 • ska hitta metoder för att underlätta vardagen
 • ska hitta metoder som utvecklar de sociala och emotionella färdigheterna och stärker interaktionsförmågan
 • ska uppleva att samarbetet mellan t.ex. hemmet och daghemmet eller skolan fungerar och verkligen stöder barnets eller den ungas delaktighet
 • genom växelverkan med andra familjer ska få utbyta erfarenheter, kunskaper och råd i anslutning till sin livssituation.

Familjerehabilitering (LAKU) ordnas av följande aktörer:

Ansök så här

 1. Fyll i blanketten för ansökan om rehabilitering enligt prövning KU132r (pdf).
 2. Bifoga ett läkarutlåtande B offentliga från den offentliga hälso- och sjukvården eller en motsvarande medicinsk utredning, där sjukdomen, den rekommenderade rehabiliteringen och målen för rehabiliteringen framgår.
 3. Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Om rehabilitering beviljas kommer serviceproducenten att ta kontakt inom 2 veckor efter att den fått rehabiliteringsbeslutet.