Sköta en annan persons FPA-ärenden

Man kan sköta en annan persons FPA-ärenden

Att sköta ärenden med fullmakt

En myndig kund kan ge en annan person rätt att sköta hans eller hennes ärenden, det vill säga ge en annan person fullmakt att sköta ärenden på hans eller hennes vägnar. Fullmakten kan gälla en eller flera andra personer.

Vilka ärenden kan man sköta med fullmakt?

En kund kan ge en annan person rätt att sköta alla förmånsärenden hos FPA. Kunden kan också begränsa rätten så att den gäller vissa förmåner eller ärenden. Fullmakten kan gälla tills vidare eller en viss tid.

Till exempel en pensionstagare som har rätt till garantipension kan ge en annan person fullmakt att ansöka om garantipensionen för hans eller hennes räkning, och gamla föräldrar kan ge sitt barn fullmakt att sköta alla deras FPA-ärenden.

Fullmakten ger inte rätt att ändra förmånstagarens bank och kontonummer. För att ändra dem behövs en separat fullmakt. Den befullmäktigade har rätt att få sådana sekretessbelagda uppgifter som är nödvändiga för skötseln av ärendena om det i fullmakten har getts tillstånd att lämna ut uppgifterna.  

Med fullmakt kan man ansöka om förmåner för en annan person, men ansökan måste göras skriftligt. Man kan inte göra en muntlig ansökan på en annan persons vägnar, t.ex. via telefontjänsten.

Med fullmakt kan man även överklaga beslut för en annan person. Fullmakten kan vara en öppen rättegångsfullmakt eller en individualiserad fullmakt för att överklaga beslut. Man kan också använda FPA:s blankett om man skriver på blanketten att fullmakten är avsedd för att överklaga beslut.

Det behövs ingen separat fullmakt för att överklaga beslut om den befullmäktigade har skött kundens ärenden med fullmakt i ett tidigare skede.

FPA kontrollerar alltid både fullmaktsgivarens och fullmaktstagarens identitet.

Fullmakt på blankett eller fritt formulerad

Man kan göra upp en fullmakt genom att fylla i blanketten

Fullmakt för skötsel av ärenden hos FPA (VAL3r)

Fullmakten kan också formuleras fritt. Den måste åtminstone innehålla

  • tillräckliga uppgifter för att man ska kunna identifiera fullmaktsgivaren och den eller de befullmäktigade
  • information om vilka ärenden befullmäktigandet gäller  
  • information om huruvida sekretessbelagda uppgifter om fullmaktsgivaren får lämnas ut till den  befullmäktigade för skötseln av ärendena (tillstånd kan ges t.ex. för utlämnande av uppgifter om förmåner, andra uppgifter om fullmaktsgivarens ekonomiska ställning eller uppgifter om fullmaktsgivarens hälsa)    
  • fullmaktsgivarens underskrift, namnförtydligande, ort och datum.

Fullmakten kan lämnas in till FPA antingen via e-tjänsten, per post eller till ett serviceställe.

Muntlig fullmakt

En kund kan också befullmäktiga en annan person att sköta hans eller hennes ärenden muntligt via telefonservicen. FPA kontrollerar då både den befullmäktigades och fullmaktsgivarens identitet.

En muntlig fullmakt gäller i regel endast ett tillfälle. Om den befullmäktigade behöver sköta ärenden för kundens räkning också senare är det bäst att ge en skriftlig fullmakt.

Det går inte att göra ansökningar muntligt för en annan persons räkning.

Intressebevakare

En intressebevakare kan sköta FPA-ärenden för en annans persons räkning per telefon, på ett serviceställe och per post. Intressebevakaren kan inte sköta ärenden för en annan person via FPA:s e-tjänst eller per e-post. En allmän intressebevakare kan ansöka om utkomststöd och bostadsbidrag för pensionstagare i ärendehanteringssystemet Edvard.

Vårdnadshavare för ett minderårigt barn

En vårdnadshavare kan sköta alla ärenden för ett barn som är under 15 år. Om barnet är 15—17 år kan han eller hon sköta sina ärenden själv eller så kan vårdnadshavaren sköta dem för barnets räkning.

En vårdnadshavare kan inte sköta sitt minderåriga barns ärenden i e-tjänsten, det vill säga ansökningar måste skickas per post eller lämnas in på ett serviceställe. Man kan likväl ansöka om rätt till social trygghet (vid flyttning utomlands) och beställa ett europeiskt sjukvårdskort till barnet i e-tjänsten.

En vårdnadshavare kan också reda ut ärenden för sitt minderåriga barn per telefon.

Läs mer