Föräldrapenning

Barnets båda föräldrar kan ta ut föräldraledighet. För tiden med föräldraledighet betalar FPA föräldrapenning i 158 vardagar, dvs. i ungefär ett halvår. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Barnet är cirka 9 månader då utbetalningen av föräldrapenning upphör. Föräldrapenningen upphör tidigare om familjen får ett nytt barn och beviljas moderskaps- eller faderskapspenning för det nya barnet.

Om barnet föds innan moderskapspenningsperioden börjat betalas föräldrapenning för en längre tid än 158 vardagar. Då betalas föräldrapenning så många extra vardagar som mammans moderskapspenningsperiod tidigarelades.

För vilken tid föräldrapenning?

Med räknaren kan du beräkna för vilken tid du får föräldrapenning.

Till räknaren

En mamma som ensam har hand om sitt barn kan få föräldrapenning för 54 extra dagar om föräldradagpenningsperioden börjar tidigast 1.4.2019. Rätt till förlängning har man om faderskapet för barnet inte har fastställts och mamman inte har någon partner som skulle kunna få faderskapspenning.

Ansök om föräldrapenning senast 1 månad innan föräldrapenningsperioden börjar. 

Läs mer om föräldraförmåner för ensamstående föräldrar

Föräldraledigheten är avsedd för båda föräldrarna

Föräldrarna kan sinsemellan komma överens om hur föräldraledigheten ska användas. De kan dela på föräldrapenningsperioden eller välja att bara den ena av föräldrarna tar ut föräldraledighet.
Föräldrarna kan ändå inte vara föräldralediga samtidigt (med undantag för flerlingsfamiljer). Båda föräldrarna kan dela upp sin föräldrapenningsperiod i högst två delar.

Studier och arbete under föräldraledigheten

Barnets mamma och pappa kan arbeta under sin föräldraledighet. Föräldrapenningen betalas till minimibelopp för den tid man arbetar. Arbete på söndagar eller söckenhelger inverkar inte på föräldrapenningen.

Arbete är allt förvärvsarbete, också t.ex. distansarbete i hemmet och jour- och beredskapstid. Arbete är dessutom t.ex. arbete i eget eller en familjemedlems företag, jord- och skogsbruksarbete, självständigt vetenskapligt arbete och skötsel av andra än kommunala förtroendeuppdrag, då de anknyter till det egna arbetet eller om det sker mot arvode. Verksamhet som närståendevårdare eller familjevårdare betraktas också som förvärvsarbete.

Barnets båda föräldrar kan ta ut partiell föräldraledighet samtidigt, varvid båda arbetar deltid och får partiell föräldrapenning.

Om mamman eller pappan studerar på heltid och får studiestöd betalas utöver studiestödet även föräldrapenning till minimibeloppet. Om föräldern inte lyfter studiestöd betalas föräldrapenningen på vanligt sätt till fullt belopp.

Läs mer