Att anhängiggöra ett ärende

När din ansökan kommer till FPA anhängiggörs den. Anhängiggörande betyder att bl.a. att den retroaktiva ansökningstid för vilken förmånen utbetalas räknas från det datum som ansökan inkom.

Undantag utgör följande situationer:

  • Pensionsansökan blir anhängig hos FPA samma dag som den inlämnats hos en arbetspensionsanstalt, ett serviceställe eller en försäkringsanstalt utomlands.
  • Studiestödsansökningar anhängiggörs när de inkommit till studiestödscentralen, studiestödsnämnden eller läroinrättningen. Ansökan om låneborgen för vuxenutbildningsstöd anhängiggörs när den inkommit till FPA, läroinrättningen eller Utbildningsfonden.
  • Ansökan om skolresestöd anhängiggörs då den inlämnas till läroinrättningen.

Du kan också söka en FPA-förmån med e-post. Härvid anhängiggörs ansökan det datum e-postmeddelandet når mottagaren. FPA skickar dig den egentliga ansökningsblanketten och bilageblanketter som du ska lämna in inom en viss tid. Därefter kan ansökan handläggas.

Även en ofullständig ansökan registreras hos FPA. Om ansökan inte handläggs där den registrerats skickas den elektroniskt till det rätta handläggningsstället. Innan ansökningen registreras kontrolleras sökandens personuppgifter och nödvändiga korrigeringar görs. Ansökningar gällande sjukvårdsersättningar registreras inte separat för handläggningen.

I e-tjänsten www.fpa.fi/etjanst kan du följa med de flesta förmånshandläggningarna. Efter att din ansökan har registrerats ser du den i e-tjänsten.