Social trygghet i andra livssituationer

Praktikanter och au pairer

Praktikanter och au pairer arbetar ofta under så korta perioder eller får så liten lön för sitt arbete att de inte får sociala trygghetsförmåner i sysselsättningslandet. I sådana fall kan du fortsättningsvis få förmåner från FPA, förutsatt att din vistelse utomlands varar i högst 6 månader. Om arbetet dock uppfyller minimikraven gällande arbetstid och lön börjar du i regel omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet (EU- och EES-länderna, Schweiz). Du kan inte samtidigt få förmåner från Finland.

Meddela FPA

Meddela FPA om du tänker flytta utomlands.

Meddela FPA

Om arbetspraktiken eller arbetet som au pair fortgår mer än 6 månader upphör din rätt till den finländska sociala tryggheten när du lämnar landet. Ta alltid reda på dina möjligheter att få rätt till social trygghet i det land där du arbetar.

Värnpliktiga och civiltjänstgörare

Den som reser till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för att fullgöra sin värnplikt eller göra civiltjänst har rätt till social trygghet i tjänstgöringslandet.

För den som fullgör sin värnplikt eller gör civiltjänst i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz avgör utlandsvistelsens längd rätten till den finländska sociala tryggheten. Du kan fortsättningsvis få förmåner, förutsatt att din vistelse utomlands varar i högst 6 månader. Om din vistelse kommer att fortgå mer än 6 månader upphör rätten till FPA-förmåner.

Idrottsutövare

Den som arbetar utomlands som idrottsutövare har i regel rätt till social trygghet i sysselsättningslandet om det är fråga om ett EU- eller EES-land eller Schweiz. I övriga fall avgörs idrottsutövares rätt till den sociala tryggheten i Finland utgående från om de har för avsikt att flytta utomlands tillfälligt för högst 6 månader eller stadigvarande.