Social trygghet för familjemedlemmar

Som familjemedlemmar betraktas partner som är äkta makar eller sambor samt parterna i ett registrerat partnerskap. Som familjemedlemmar betraktas också egna barn, adoptivbarn samt partnerns barn som bor i samma hushåll, förutsatt att de är under 18 år. Sambor kan betraktas som familjemedlemmar när samborna har bott tillsammans i 6 månader.

Familjemedlemmar som följer med utsända arbetstagare, offentligt anställda, biståndsarbetare, studerande eller forskare utomlands och som bor i samma hushåll har i regel rätt till FPA-förmåner också när utlandsvistelsen varar mer än 6 månader.

Endast sådana familjemedlemmar som hade rätt till den finländska sociala tryggheten redan före flyttningen utomlands kan bibehålla denna rätt under vistelsen utomlands. Den här regeln gäller inte barn som föds utomlands.

EU- och EES-länderna och Schweiz

Familjemedlemmar som flyttar till ett EU- eller EES-land eller Schweiz har i allmänhet rätt till den finländska sociala tryggheten om den person vars verksamhet var orsaken till flyttningen utomlands har rätt till den. Om du ändå börjar arbeta, fastställs din rätt till social trygghet utifrån ditt arbete och du kan alltså inte ha rätt till social trygghet i egenskap av familjemedlem. Du har då i allmänhet rätt till social trygghet i sysselsättningslandet om ditt arbete uppfyller minimivillkoren gällande arbete. Om du börjar arbeta ska du anmäla detta till FPA.

Exempel

Finländska Annika arbetar i Tyskland som utstationerad arbetstagare. Hon gifter sig med en tysk. Även om Annika omfattas av den sociala tryggheten i Finland kan inte hennes man göra det eftersom han inte har bott i Finland innan Annika flyttade utomlands.

Du kan ha primär rätt till sjukvård och familjeförmåner i det land där du arbetar (annat EU- eller EES-land eller Schweiz) även om du under en tillfällig utlandsvistelse har rätt till den finländska sociala tryggheten. Kontrollera alltid på förhand hos FPA eller socialförsäkringsinstitutionen i det land där du arbetar vilket land som betalar dig ifrågavarande förmåner.

Andra länder

För familjemedlemmar som flyttar till något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz avgörs rätten till den finländska sociala tryggheten i regel utgående från utlandsvistelsens längd. Om utlandsvistelsen varar i högst 6 månader har du rätt till FPA-förmåner och social trygghet.

Kom ihåg att anmäla flyttning utomlands särskilt om du har förmåner från FPA.

Exempel

Finländska Saaras make påbörjar en utstationering på fem månader vid en finländsk arkitektbyrås dotterbolag i New York. Saara flyttar med honom till USA. Saara har fortfarande rätt till bosättningsbaserade förmåner från FPA eftersom utlandsvistelsen fortgår mindre än sex månader. Familjemedlemmar till bl.a. utsända arbetstagare, studerande och stipendiater fortsätter att ha rätt till bosättningsbaserade förmåner från FPA också under utlandsvistelser som fortgår mer än sex månader.