Social trygghet för pensionstagare

Pensionstagare som vistas utomlands kontinuerligt i högst 6 månader har i regel rätt till förmåner från FPA, eftersom flyttningen anses vara tillfällig. Om du däremot stadigvarande flyttar utomlands eller tänker bo utomlands längre än 6 månader, upphör din rätt till de flesta FPA-förmåner på flyttningsdagen.

Om du upprepade gånger vistas kortare tid än 6 månader i ett s.k. tredjeland, dvs. ett land som inte är ett EU- eller EES-land eller Schweiz, betraktas det land där du vistas största delen av din tid som ditt bosättningsland.

Tidsgränsen på 6 månader är inte absolut om du vistas i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz som en engångsföreteelse och tillfälligt eller regelbundet en del av din tid. Du kan fortfarande ha rätt till förmåner från FPA, även om du vistas i de här länderna längre än 6 månader.  

För din sociala trygghet ansvarar i så fall det bosättningsland till vilket du anses ha fastare anknytning. Faktorer som beaktas är till exempel

 • din tidigare bosättning i Finland och utomlands
 • dina nuvarande boendearrangemang
 • upprepade vistelser i Finland och utomlands
 • familjeband i Finland och utomlands
 • vilket land som betalar pensionen
 • vilket land som beskattar pensionen.

När man fastställer en persons bosättningsland inom EU-området och situationen lämnar rum för tolkning, har också det andra medlemslandets synpunkt betydelse.

Du kan ha rätt till vissa pensioner från Finland även om du inte har rätt till andra FPA-förmåner.

Exempel

Marjatta får finsk arbetspension och folkpension från FPA. Marjattas vuxna barn bor i Finland och Marjatta har sin stadigvarande adress i Åbo. Dessutom har Marjatta en fritidsbostad i Spanien. Marjatta besöker sin bostad några gånger per år för högst ungefär tre månader per gång.

Av följande orsaker har Marjatta rätt till den sociala trygghet och de förmåner som FPA handhar:

 • Hon tillbringar aldrig mer än 6 månader i Spanien.
 • Hon vistas huvudsakligen i Finland.
 • Hennes stadigvarande adress är i Finland.
 • Hennes barn bor i Finland.
 • Hennes pension betalas från Finland.

Läs mer