Social trygghet i andra livssituationer

Återflyttare

Personer som flyttar tillbaka till Finland och som tidigare omfattats av den sociala tryggheten i Finland får i allmänhet rätt till den finländska sociala tryggheten räknat från återkomsten till Finland.

Flyktingar och personer med uppehållstillstånd

Om du har kommit till Finland som asylsökande och fått ett uppehållstillstånd på basis av asyl eller alternativt skydd, har du rätt till den finländska sociala tryggheten från tidpunkten för beviljande av uppehållstillstånd om du har för avsikt att stanna permanent i Finland. Om du beviljats uppehållstillstånd har du rätt till samma FPA-förmåner och annan social trygghet som de som är stadigvarande bosatta i Finland. FPA-förmåner kan inte beviljas förrän ett uppehållstillstånd har beviljats. FPA svarar inte för den mottagningspenning som betalas till asylsökande. Om du kommer till Finland som en kvotflykting, får du rätt till förmåner räknat från ankomsten till Finland.

Arbetslösa arbetssökande

Du kan komma till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz för att söka arbete här i högst sex månader om du har fått blankett U2 från utreselandet. Medan du söker jobb har du rätt till social trygghet i det land som gett dig blanketten. Du har inte samtidigt rätt till FPA-förmåner.

Om du har beviljats blankett U2 från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz och du har ett europeiskt sjukvårdskort, har du rätt till medicinskt nödvändig sjukvård i Finland.

Om du får jobb i Finland, kan du få rätt till den finländska sociala tryggheten på grundval av arbetet. Om du inte hittar något jobb men fortfarande bor kvar i Finland beror din rätt till den finländska sociala tryggheten på om du kan anses vara stadigvarande bosatt här. Till exempel familjeband tyder på stadigvarande bosättning.

Praktikanter och au pairer

Praktikanter och au pairer får i allmänhet inte rätt till FPA-förmåner eftersom de arbetar i liten utsträckning och kortvarigt. Om lönen för arbetet uppgår till minst 726,27 euro per månad kan du ha rätt till förmåner som arbetstagare. Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller Förenade konungadömet (Storbritannien och Nordirland), kan du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom.

 

Beväringar och civiltjänstgörare

Beväringar och civiltjänstgörare som flyttar till Finland från ett EU- eller EES-land eller Schweiz får rätt till den finländska sociala tryggheten under värnplikts- eller civiltjänstgöringstiden.

Om du flyttar till Finland från ett land utanför EU-området, kan du få förmåner endast om du flyttar stadigvarande till Finland och du tänker stanna här också efter tjänstgöringen.

Idrottsutövare

Professionella idrottsutövare jämställs med arbetstagare. Om månadslönen uppgår till minst 726,27 euro per månad kan du ha rätt till förmåner. Även om din lön är mindre kan du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom om du är medborgare i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller Förenade konungadömet (Storbritannien och Nordirland).

 

Om du kommer från ett land utanför EU- och EES-området behöver du ett uppehållstillstånd för arbetstagare.