Social trygghet i särskilda situationer

Personer som arbetar i flera länder samtidigt

Om du samtidigt arbetar i flera EU- eller EES-länder anställd hos samma arbetsgivare och om ett av dina sysselsättningsländer även är ditt bosättningsland, får du i regel sociala trygghetsförmåner från bosättningslandet. Om ditt arbete i bosättningslandet inte är betydande (minst 25 %), betalas förmånerna från det land där arbetsgivaren har sin hemort.

Om du har åtminstone två olika arbetsgivare som har hemort i olika länder, har du rätt till social trygghet i bosättningslandet och du får förmåner från det landet. Du måste uppfylla minimivillkoren gällande arbete i de länder där du arbetar.

Personer som arbetar i två eller flera länder behöver ett intyg A1. I Finland ges intyget av Pensionsskyddscentralen som ett bevis på att arbetstagaren omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Om du flyttar till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland och du är stadigvarande bosatt i Finland, har du rätt till den finländska sociala tryggheten. Om du inte är bosatt i Finland men din lön överstiger miniminivån på 726,27 euro i månaden, får du rätt till förmåner för den tid du arbetar.

Om du samtidigt arbetar i flera EU- eller EES-länder anställd hos samma arbetsgivare och om ett av dina sysselsättningsländer även är ditt bosättningsland har du i regel rätt till den sociala tryggheten i bosättningslandet. Om du inte alls arbetar i ditt bosättningsland, har du rätt till social trygghet i det land där arbetsgivaren har sin hemort.

Personal hos transportföretag

Personal hos transportföretag är t.ex. långtradarchaufförer och flygpersonal. För dem gäller samma regler som för andra som arbetar i flera länder.

I fråga om andra länder än EU- och EES-länderna, Schweiz och länder med vilka Finland har ingått en överenskommelse om social trygghet är huvudregeln att du får rätt till den finländska sociala tryggheten ifall du flyttar stadigvarande till Finland. Du kan också ha rätt till FPA-förmåner på grundval av ditt arbete när lönen uppgår till minst 726,27 euro per månad (år 2021).

Exempel

En långtradarchaufför som bor i Estland, Marek är anställd hos ett finländskt transportföretag. Han kör fraktgods från Finland till Sverige och därifrån via Danmark till Tyskland. Eftersom Marek inte alls arbetar i sitt bosättningsland Estland fastställs det land som ska svara för den sociala tryggheten på grundval av arbetsgivarens hemort. Marek kan få FPA-förmåner. Åt arbetstagaren ska intyg A1 sökas hos Pensionsskyddscentralen.

Sjömän

Sjömän från andra EU- och EES-länder och Schweiz som arbetar ombord på ett fartyg som för finsk flagg har i regel rätt till förmåner oberoende av om de är stadigvarande bosatta i Finland. Rätten till förmåner förutsätter att lönen uppgår till minst 726,27 euro per månad (år 2020).

Om du flyttar till Finland för att bosätta dig här men du arbetar ombord på ett fartyg som för ett annat EU- eller EES-lands flagg, ansvarar flaggstatens för den sociala tryggheten. Då har du i allmänhet inte rätt till förmåner från FPA även om du är stadigvarande bosatt i Finland. Om du däremot bor i Finland och även det företag som betalar din lön har sin hemort här, får du förmåner från FPA även om du arbetar ombord på ett fartyg som för en annan medlemsstats flagg. Du ska ansöka om ett intyg A1 från Pensionsskyddscentralen.

Om du är en sjöman från ett annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med vilket Finland ingått en överenskommelse om social trygghet, får du rätt till FPA-förmåner om du flyttar stadigvarande till Finland.

Gränsarbetare

Som gränsarbetare betraktas en arbetstagare som arbetar i ett EU- eller EES-land men som bor i ett annat medlemsland och återvänder dit dagligen eller åtminstone en gång i veckan. Gränsarbetare får förmåner från sysselsättningslandet oberoende av i vilket medlemsland de är bosatta.

Om du arbetar i Finland och lönen uppgår till minst 726,27 euro per månad kan du ha rätt till FPA-förmåner oberoende av i vilket medlemsland du är bosatt. I vissa fall kan du få förmåner (t.ex. arbetslöshetsskydd, sjukvård) även från ditt bosättningsland.