Social trygghet för studerande och forskare

Om du flyttar till Finland endast i avsikt att studera här kan du ha rätt till vissa FPA-förmåner om din flyttning till Finland betraktas som stadigvarande. Det här bedöms närmast utgående från den beräknade längden på studierna och utreselandet. Rätten till förmåner för den som kommer till Finland för att bedriva forskningsarbete beror bl.a. på om en forskare som arbetar med stöd av stipendium jämställs med företagare eller om inkomstnivån i övrigt är tillräckligt hög.

Studerande

Om du kommer till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för att studera här, betraktas din vistelse i Finland i allmänhet som tillfällig. Då ansvarar utreselandet för den sociala tryggheten. Om du kommer till Finland från ett EU- eller EES-land eller Schweiz för att studera här, får du nödvändig sjukvård om du har ett europeiskt sjukvårdskort beviljat av utreselandet. Ansök om kortet innan du kommer till Finland.

Om du kommer till Finland för att studera här i minst 2 år från något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz, kan du i regel få ett FPA-kort och till exempel sjukvårdsersättningar från FPA för läkemedel. Du har dock inte rätt till alla FPA-förmåner. Till exempel allmänt bostadsbidrag betalas inte till studerande.  

Under studierna kan omständigheterna förändras. När man fastställer rätten till social trygghet beaktar FPA förutom studierna också eventuella andra orsaker till vistelsen i Finland. Sådana andra orsaker kan vara t.ex. tidigare bosättning, familjeband eller arbete i Finland. Om du arbetar i Finland under studietiden kan du på grundval av arbetet få rätt till förmåner också i det fall att du inte anses bo stadigvarande i Finland. Rätt till förmåner på grundval av arbete förutsätter att lönen uppgår till minst 726,27 euro per månad.

Stipendiater

Om du kommer till Finland för en kortare tid än ett år för att utföra forskningsarbete eller konstnärligt arbete med stöd av stipendium, anses vistelsen i Finland vara tillfällig och du kan inte omfattas av den finländska sociala tryggheten. Om arbetet dock fortgår mer än ett år, du har finansiering för mer än ett år och omständigheterna i övrigt tyder också på stadigvarande bosättning i Finland kan du i regel omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Om du forskar eller bedriver påbyggnadsstudier med stöd av ett finskt stipendium i minst 4 månader, kan du omfattas av den finländska sociala tryggheten. Stipendiet ska vara försäkrat enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten ska sökas hos FPA. Studier eller forskningsarbete med stöd av ett utländskt stipendium ger i allmänhet inte rätt att omfattas av den sociala tryggheten.

Forskare

Forskare som får ett finskt stipendium för minst 4 månader ska teckna en pensionsförsäkring för lantbruksföretagare (LFöPL) om stipendiebeloppet omräknat till årsinkomst uppgår till minst 3 980 euro (år 2020). Rätten till FPA-förmåner för forskare som får stipendium grundar sig på den här pensionsförsäkringen. Pensionsförsäkringen beviljas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA).

Forskare som arbetar med stöd av stipendium som inte räknas som företagare kan få rätt till FPA-förmåner om inkomstnivån är tillräckligt hög. Då ska lönen, det utländska stipendiet eller annan inkomst uppgå till minst 726,27 euro per månad (år 2021). Om inkomsten hos en forskare som arbetar i Finland inte når upp till den här nivån, fastställs rätten till förmåner enligt huruvida personen anses vara stadigvarande bosatt i Finland.