Fullgörande av värnplikt

Läs om förmåner för värnpliktiga under Värnpliktig.

Bostadsbidrag för pensionstagare: Om den värnpliktiges anhöriga får bostadsbidrag för pensionstagare och dessutom ansöker om militärunderstöd betalar FPA som familjens militärunderstöd skillnaden mellan boendekostnaderna och bostadsbidraget för pensionstagare.

Faderskapspenning kan betalas under värnpliktstiden om du är pappaledig eller på annan ledighet från tjänstgöringen och sköter barnet. Ansök om faderskapspenning på nätet eller med blankett SV29a.

Stöd för hemvård och privat vård av barn: Militärunderstödet minskar inte beloppet av det inkomstrelaterade vårdtillägget.

Studiestöd kan inte beviljas under värnpliktstiden.

Sjukdagpenning kan inte beviljas under värnpliktstiden.

Arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning kan inte beviljas under värnpliktstiden. Underrätta arbets- och näringsbyrån om inledande av tjänstgöring.

Allmänt bostadsbidrag: Om ditt hushåll redan får allmänt bostadsbidrag dras det inte in när tjänstgöringen börjar. FPA betalar då som militärunderstöd skillnaden mellan boendeutgifterna och bostadsbidraget. Ett hushåll som har rätt till militärunderstöd beviljas inte nytt allmänt bostadsbidrag från början av den månad då tjänstgöringen inleds. Däremot kan boendeutgifterna ersättas i form av militärunderstöd.