Gör så här när du permitterar en arbetstagare

Meddelande om permittering

Meddela om permittering enligt TE-tjänsters anvisningar. Du får närmare anvisningar via TE-tjänsters telefontjänst för arbetsgivare och företagare eller e-tjänsten Mina e-tjänster.

Meddelandet om permittering behöver inte lämnas in till FPA.

Arbetslöshetsförmåner

Uppmana en arbetstagare som fått meddelande om permittering att anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster senast den första permitteringsdagen.

Uppmana en arbetstagare som permitteras att i första hand ansöka om arbetslöshetsförmåner hos arbetslöshetskassan, om han eller hon är medlem i en kassa. Arbetstagaren kan kontrollera sitt kassamedlemskap via sitt fackförbund. Kassan ger anvisningar om hur man ansöker om arbetslöshetsförmåner.

Om arbetstagaren inte är medlem i någon arbetslöshetskassa, ska du uppmana honom eller henne att ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA.

Den som är permitterad på deltid kan få full arbetslöshetsförmån för dagar med heltidspermittering eller jämkad arbetslöshetsförmån om arbetstiden för alla dagar är förkortad på grund av permitteringen. Också arbetsgivaren kan undersöka det här med beräkningsprogrammet för grunddagpenning som finns på fpa.fi.

  • FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av de här uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov ber FPA arbetstagaren om ytterligare uppgifter.

Utländsk arbetstagare

Om en arbetstagare har kommit till Finland från ett EU- eller EES-land, från Schweiz eller Storbri-tannien ska han eller hon alltid ansöka om arbetslöshetsförmåner från Finland. Det här gäller också om arbetstagaren inte har för avsikt att stanna i Finland.

  • Uppmana arbetstagaren att anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster och att ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA eller hos sin egen arbetslöshetskassa.
  • Om en arbetstagare blir uppsagd måste han eller hon stanna i Finland för att få arbetslöshetsförmåner från Finland.

Om en arbetstagare har kommit till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien kan han eller hon ha rätt till arbetslöshetsförmåner från Finland om arbetet i Finland har fortgått i minst 6 månader före permitteringen eller arbetslösheten.

  • Uppmana arbetstagaren att anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster och att ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA eller hos sin egen arbetslöshetskassa.

FPA:s center för internationella ärenden betjänar kunder som flyttar till eller från Finland och kunder i andra internationella situationer.

Övriga stöd från FPA 

Uppmana arbetstagaren att ta reda på om permitteringen inverkar på andra förmåner som han eller hon får från FPA eller om permitteringen kan vara en grund för att få någon FPA-förmån.

Bostadsbidrag

En permitterad arbetstagare kan kontrollera sin rätt till bostadsbidrag med hjälp av FPA:s beräkningsprogram.

  • Om en arbetstagare har bostadsbidrag sedan tidigare och inkomsterna varierar i minst 3 månader, beaktar FPA inkomsten i medeltal.
  • Då inkomsterna förändras, justeras bostadsbidraget från början av månaden efter den månad, från vars första dag de förändrade inkomsterna har gällt. Om permitteringen börjar t.ex. 16.3 justeras bostadsbidraget alltså från och med 1.5.
  •  Bostadsbidrag kan sökas via FPA:s e-tjänst. Om arbetstagaren redan har bostadsbidrag kan han eller hon meddela förändrade inkomster via e-tjänsten.

Utkomststöd

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Alla familjens disponibla inkoms-ter och tillgångar inverkar på beloppet. 

Uppmana arbetstagaren att först utreda om han eller hon kan få andra förmåner från FPA. Rätten till utkomststöd kan bedömas med hjälp av FPA:s beräkningsprogram.

Råd till arbetsgivaren och arbetstagaren 

Om du behöver råd i ärenden som gäller arbetsgivare, ska du i första hand använda arbetsgivar-chatten eller skyddad e-post: tyonantajat.neuvonta@kela.fi

Läs på själv och uppmana arbetstagaren att läsa följande sidor på fpa.fi: