Indrivning

FPA återkräver förmåner som betalats ut till ett för stort belopp.
Dessutom

  • driver FPA in underhållsbidragsskulder när den underhållsskyldiga inte har betalat underhållsbidrag och FPA betalar eller har betalat underhållsstöd
  • sköter FPA indrivningen av borgensfordran på studielån. Det här gäller sådana studielån som har betalats till banken utifrån statsgarantin.
  • FPA driver in obetalda hälsovårdsavgifter för högskolestuderande.
  • FPA driver in skulder som baserar sig på dom, så som skadestånd.
  • Indrivningen sköts av FPA:s indrivningscenter. Kontakta indrivningscentret när du vill komma överens om en avbetalningsplan eller har andra frågor som gäller indrivning.

Sköt dina ärenden i e-tjänsten MittFPA

Du kan sköta nästan alla dina indrivningsärenden i e-tjänsten MittFPA. Logga in i MittFPA med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat.

Skicka en utredning om det felaktigt utbetalda beloppet

Du kan skicka ett meddelande i MittFPA och i det redogöra för din syn på indrivningen, dvs. svara på hörandet. Du kan också lämna in ett förslag till återbetalning av din skuld. Välj Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne för meddelandet.

Kontrollera beloppet och förfallodagen

I MittFPA kan du kontrollera beloppet av den skuld som ska drivas in, vilken förfallodagen är och betalningsuppgifterna för skulden.

Du ser de förmåner, den underhållsbidragsskuld, de borgensfordringar för studielån och de hälsovårdsavgifter för högskolestuderande som ska drivas in. Alla indrivningsärenden, t.ex. indrivning av rättegångskostnader, syns inte i e-tjänsten.

Föreslå en avbetalningsplan

Du kan föreslå avbetalning av ett förmånsbelopp som återkrävs, och för en borgensfordran på studielån som ska drivas in, i MittFPA.

På förstasidan i MittFPA ser du dina indrivningsärenden. Välj på framsidan det ärende för vilket du vill föreslå avbetalning och välj sedan Föreslå en betalningsplan.

Indrivning av underhållsbidragsskuld och betalningsbefrielse

Du kan föreslå en betalningsplan för indrivning av en underhållsbidragsskuld genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Välj Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne för meddelandet.
Du kan ansöka om befrielse från att betala en underhållsbidragsskuld i MittFPA.  Läs närmare anvisningar på sidan Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld.

 

Ytterligare information