Indrivning av borgensfordran på studielån

Om FPA i egenskap av borgensman har betalat ditt studielån till banken, indrivs hela det belopp som betalats till banken, dvs. borgensfordran på studielånet, av dig. Den ränta som tas ut på borgensfordran på studielån är 4 % från början av 2018. 

Betalningsarrangemang

Betala borgensfordran på studielånet på en gång. Om du inte kan betala skulden i en post, kan du komma överens med FPA:s indrivningscenter om en avbetalningsplan.

Kontakta oss

 • via e-tjänsten. Välj Överbetalningar och indrivningsärenden – Indrivning av borgensfordran på studielån som ämne för meddelandet
 • ring indrivningscentret.

Avbetalningsplanen görs upp utifrån din ekonomiska situation, hur stor skulden är och hur mycket av indrivningstiden som återstår.

Om din ekonomiska situation försämras och du inte kan sköta betalningen enligt den överenskomna betalningsplanen ska du före förfallodagen kontakta indrivningscentret. Vi kan då komma överens om en ändring av betalningsplanen.

Indrivningen går till utmätning om du inte betalar skulden eller om dina inkomster inte räcker för att göra upp en betalningsplan. 

Betalningsbefrielser

Om dina inkomster är små och banken driver in ditt studielån kan du ansöka om räntebidrag hos FPA. Om dina inkomster är små och FPA har betalat ditt studielån till banken kan du hos FPA ansöka om befrielse från att betala ränta.  

Du kan befrias från att  betala ränta för den tid dina genomsnittliga skattepliktiga inkomster inte överstiger inkomstgränsen. Din inkomstgräns är högre om du har minderåriga barn eller om det hos dig bor barn till din make, maka eller sambo.

Följande inkomstgränser gäller från 1.3.2020:

 • inga barn: 1 404 euro/månad 
 • 1 barn: 1 621 euro/månad 
 • 2 barn: 1 680 euro/månad 
 • 3 eller fler barn: 1 780 euro/månad. 

Inkomstgränserna justeras vart annat år i enlighet med justeringen av lönerna och priserna. 

 • Befrielse från skyldigheten att betala ränta kan också beviljas i efterhand, dvs. retroaktivt. Befrielse kan beviljas retroaktivt för högst 1 år (= ansökningsmånaden + 12 föregående hela kalendermånaderna). Om du har något särskilt vägande skäl kan du beviljas befrielse också för en längre tid än ett år.
 • Befrielse från skyldigheten att betala ränta kan också beviljas på förhand, dvs. för kommande tid. Om du vet att dina inkomster i fortsättningen kommer att falla under inkomstgränsen kan du ansöka om befrielse redan på förhand.
 • Befrielse från skyldigheten att betala ränta kan också beviljas till exempel för tid då du kommer att få någon förmån från FPA (t.ex. sjukdagpenning eller föräldradagpenning).
 • Befrielse beviljas i regel inte på förhand för mer än ett år i sänder (= ansökningsmånaden + 12 därpå följande hela kalendermånaderna).  

Om du är arbetslös övervägs beräkningen av inkomsterna för kommande tid från fall till fall.  

 • Om du nyligen har blivit arbetslös beviljas befrielse från skyldigheten att betala ränta i regel för högst 3 månader (= ansökningsmånaden + 3 därpå följande hela kalendermånaderna). 
 • Om du har varit arbetslös en längre tid beviljas befrielse i regel för högst 6 månader (= ansökningsmånaden + 6 därpå följande hela kalendermånaderna).  

Du kan beviljas befrielse från att betala hela skulden om

 • dina inkomster inte överstiger inkomstgränsen och
 • du är varaktigt arbetsoförmögen eller du har varit arbetsoförmögen utan avbrott i minst 5 år. 
 • FPA kan bevilja betalningsbefrielse endast om FPA driver in studielån av dig. FPA kan inte bevilja betalningsbefrielse om banken driver in studielån av dig.

Ansök så här

 1. Ring indrivningscentret eller fyll i och skriv ut blanketten Befrielse från betalning av borgensfordran på studielån OG 6r (pdf).
 2. Bifoga till ansökan intyg över kapitalinkomster, inkomster från utlandet och arbetslöshetsersättningar från arbetslöshetskassan som betalats under den tid som ansökan gäller. FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret och använder sig av dessa uppgifter vid handläggningen av ansökningar. Vid behov ber FPA dig lämna ytterligare uppgifter.
 3. Skicka in ansökan med bilagor i e-tjänsten. Om bilagan inte finns tillgänglig i elektroniskt format kan du skanna in eller fotografera bilagan. Alternativt kan du skicka in ansökan tillsammans bilagorna per post till adressen FPA's Indrivningscentret, PB 31, 00056 FPA.

Indrivningen av studielån upphör vid dödsfall 

Indrivningen av studielånet upphör om kunden avlider. Om FPA driver in studielånet får FPA automatiskt information om att kunden avlidit och meddelar dödsboet om att lånet inte drivs in.

Om studielånet inte har överförts från banken till FPA för indrivning, betalar FPA studielånet till banken och meddelar dödsboet om att lånet inte drivs in. 

Läs mer