Informationstjänst för handlingar som överlåtits till FPA:s arkiveringstjänst

FPA får lämna ut uppgifter om handlingar som överlåtits till FPA endast till patienten eller klienten själv, med patientens eller klientens samtycke till en annan person eller, på motiverad ansökan, uppgifter om en avliden person till den som behöver uppgifterna för att utreda eller tillgodose sina viktiga intressen eller rättigheter. Uppgifter om en avliden får lämnas ut endast till de delar som uppgifterna är nödvändiga för att utreda eller tillgodose intressen och rättigheter.

En serviceproducent som har överlåtit sina handlingar till FPA har på begäran rätt att få en kopia av de handlingar den överlåtit, för tryggande av ett berättigat intresse, till exempel med tanke på myndighetstillsyn eller rättegång.

En begäran om uppgifter som gäller handlingar som överlåtits  till FPA kan göras på någon av följande blanketter:

Ni kan begära socialvårdshandlingar med blanketten för begäran om journalhandlingar genom att i punkten Begäran gäller välja alternativet annat, vad och genom att beskriva materialets innehåll i fältet. Alternativt kan ni göra en begäran om uppgifter genom att skicka följande uppgifter per skyddad e-post:

  • klientens efternamn, förnamn (inklusive tidigare namn)
  • klientens personbeteckning
  • vilka uppgifter begäran gäller
  • serviceproducenten och året då vården gavs
  • telefonnummer för den som begärt uppgifterna och uppgift om huruvida postens ankomstavi gällande leveransen får skickas till honom eller henne som sms.
  • adress och postanstalt för den som begärt uppgifterna