Produkter och tjänster

""

På den här sidan finns alfabetiskt uppställd information om produkterna och tjänsterna inom FPA:s informationstjänster.

Applikationer som bygger på data om den sociala tryggheten

 • Visualisering visar FPA:s utgifter för den sociala tryggheten. Det är fråga om en interaktiv datavisualisering som beskriver kostnaderna för den sociala trygghet som FPA betalar för.
 • På sidan Koronakriisin vaikutukset kan man följa hur coronavirusläget inverkar på antalet förmånsansökningar och på vem som ansöker om förmåner.
 • Med hjälp av en Sovellus lääkekulutuksen seurantaan kan man följa förbrukningen av ersättningsgilla receptbelagda läkemedel.
 • Applikationen Nuorten etuuspolut (data.mesaatio.fi/etuuspolut) har utvecklats i samarbete med stiftelsen Me-säätiö. Programmet visualiserar och analyserar ungas förmånsstigar.
 • Visualisering av fördelningen av kostnaderna för kommunala social- och hälsovårdstjänster. Det är fråga om en interaktiv datavisualisering som beskriver de totala kostnaderna för de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna.

Biblioteket

 • FPA:s bibliotek är ett specialbibliotek inom det sociala området. Grunden för bibliotekets samlingar utgörs av litteratur som gäller social trygghet, samhällspolitik och lagstiftning.

Dataanvändningstillstånd för FPA:s datamaterial

 • Tillstånd att använda FPA:s datamaterial för vetenskaplig forskning söks hos FPA då bara FPA:s uppgifter behövs. Närmare information och anvisningar
 • Findata (findata.fi)  ansvarar för dataanvändningstillstånd och begäranden om material då flera personuppgiftsansvarigas uppgifter kombineras.

Forskningsbloggen

Informationspaket

 • Informationspaketen är komprimerade men heltäckande sammanställningar av information över olika forskningsämnen.

Informationsutbyte

Nationellt informationsutbyte

Internationellt informationsutbyte

Kanta-tjänsterna

Kelasto

 • Kelasto är FPA:s statistikdatabas.
 • Databasen innehåller central statistik över den sociala trygghet som handhas av FPA. Med hjälp av Kelasto kan man ta fram rapporter ur FPA:s statistiska uppgifter inom önskat område.
 • Bruksanvisning för Kelasto

Sakkunnigtjänster inom forskning

Statistik- och forskningspublikationer

Statistiktjänsten

 • Hos statistiktjänsten kan man beställa statistik om FPA-förmånerna och FPA:s verksamhet samt få rådgivning i frågor som gäller FPA:s statistik.