Ingående av äktenskap


FPA får uppgift om äktenskap direkt från befolkningsdatasystemet. Ett registrerat partnerskap inverkar på förmånerna på samma sätt som ett äktenskap.

Om ditt namn ändras i och med äktenskapet skickar FPA dig ett nytt FPA-kort automatiskt.

Om du flyttar eller om din make flyttar in hos dig i samband med ingåendet av äktenskap, kan du läsa mera om inverkan av flyttningen och sammanboendet på FPA-förmånerna under Byte av bostad och Att flytta ihop.


Ett äktenskap kan inverka på dina eller din makes förmåner, varvid FPA måste meddelas om ingående av äktenskap. Med hjälp av beräkningsprogrammen kan du bedöma hur mycket förmånernas belopp ändras.

Faderskapspenning

Om du bor åtskild från barnets mamma kan du få faderskapspenning endast om ni är gifta och ni bor åtskilda till exempel på grund av arbetssituationen och inte på grund av söndring.

Folkpensionen är lägre för personer som är gifta eller sambor än för personer som bor ensamma. Gör justeringen med blankett E285r.

Barnbidragets tillägg för ensamförsörjare

Du har inte rätt till barnbidragets tillägg för ensamförsörjare om du ingår ett nytt äktenskap eller samboförhållande. Fyll i ansökan om justering av barnbidraget på nätet eller på blankett LL1r.

Studiepenning för barn

Om en studerande som är under 18 år och studerar på andra stadiet bor hos en förälder och förälderns nya äkta make, inverkar även den nya äkta makens inkomster på den studerandes studiepenning. Den studerande måste göra en justering av studiestödet på nätet eller med blankett OTmr.

Beloppet av det inkomstrelaterade vårdtillägget till hemvårdsstödet eller privatvårdsstödet påverkas av familjens storlek och makens eller sambons inkomster. Gör justeringen på nätet eller med blankett WH1r.

Efterlevandepensionen måste justeras när familjeförhållandena förändras. Efterlevandepensionen dras in om du ingår ett nytt äktenskap innan du fyllt 50 år. Gör justeringen med blankett EV277r.

Militärunderstöd

Den värnpliktiges äkta maka/make kan ha rätt till militärunderstöd. Makans/makens inkomster inverkar också på den värnpliktiges eventuella militärunderstöd. Gör justeringen med blankett SA1r.

Du har rätt till arbetsmarknadsstödets och grunddagpenningens barnförhöjning också för din makes eller sambos minderåriga barn, om barnet bor tillsammans med dig i samma hushåll. När du fyller i följande anmälan om arbetslöshetstid på nätet eller på blankett TT2r, ska du ange att dina familjeförhållanden har förändrats.

Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder. Om du fyller i en pappersblankett kan du skicka den till vilken FPA-serviceställen som helst.

Allmänt bostadsbidrag

Det allmänna bostadsbidraget måste justeras när familjeförhållandena förändras. Äkta makar hör till samma hushåll, ifall de inte bor åtskilda på grund av söndring i äktenskapet. Gör justeringen på nätet eller med blankett AT1r.

Makar och sambor, föräldrar och barn, mor- och farföräldrar samt barnbarn anses dock alltid höra till samma hushåll oberoende av hyresavtal.