Inkomstregistret gör det lättare att ansöka om FPA-förmåner

FPA använder uppgifterna i inkomstregistret vid handläggningen av förmånsansökningar. Då FPA får löneuppgifterna från inkomstregistret behöver kunden inte foga någon separat inkomstutredning till sin ansökan.

Arbetsgivarna har varit skyldiga att anmäla löner och andra uppgifter till inkomstregistret från början av 2019. Arbetsgivarna ska anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret inom 5 kalenderdagar från löneutbetalningsdagen.

Du kan kontrollera vilka uppgifter din arbetsgivare har anmält till inkomstregistret. Logga in i inkomstregistret med dina bankkoder eller med mobil-ID på adressen www.inkomstregistret.fi.

Vilka uppgifter anmäler arbetsgivaren?

Arbetsgivaren ska anmäla de löner, arvoden, naturaförmåner och ersättningar för resekostnader som arbetsgivaren betalat efter 1.1.2019 till inkomstregistret.

FPA önskar att arbetsgivarna också anmäler uppgifter om anställningsförhållandet, frånvaron och inkomstslag även om det är frivilligt för arbetsgivaren att anmäla dessa uppgifter. Då behöver man inte separat skicka uppgifterna till FPA.

Beloppet av sjukdagpenningar, föräldradagpenningar och rehabiliteringspenningar som börjar 1.1.2020 eller senare beräknas utifrån löneuppgifterna för de senaste 12 månaderna i inkomstregistret.

Ett privathushåll kan beräkna de löner som hushållet betalat till exempel i tjänsten Palkka.fi (www.palkka.fi), varifrån uppgifterna automatiskt överförs till inkomstregistret.

Vilka inkomstrelaterade uppgifter ska du fortfarande skicka till FPA?

För förmånsbeslutet behöver FPA fortfarande sådana utredningar som inte fås från inkomstregistret. På ansökningsblanketterna och i e-tjänsten anges vilka uppgifter som måste lämnas in.

Övriga inkomstrelaterade uppgifter är t.ex.

  • medlemsavgifter till fackförening 
  • avgifter till arbetslöshetskassa
  • hyresinkomster
  • ränteinkomster
  • utdelningsinkomster (dividendinkomster) 
  • företagsinkomster

Om det saknas uppgifter i ansökan ber FPA om komplettering av dem. 

När du ansöker om någon förmån rekommenderar vi att du använder vår e-tjänst.

Läs mer