Klagomål

Den som anser att en enhet eller en anställd inom FPA har förfarit eller agerat lagstridigt, felaktigt eller olämpligt kan anföra en förvaltningsklagan hos FPA. FPA handlägger klagan internt. En förvaltningsklagan kan också anföras över att en anställd eller en enhet har låtit bli att agera eller har försummat sina uppgifter. Ändring i ett förmånsbeslut av FPA kan inte sökas genom en förvaltningsklagan.

Den som anser att en myndighet, en tjänsteinnehavare eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sina skyldigheter kan anföra klagomål hos justitiekanslern.

Den som misstänker att en myndighet eller en tjänsteinnehavare inte har följt lagen eller fullgjort sina skyldigheter eller att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna inte har förverkligats på tillbörligt sätt kan vända sig till riksdagens justitieombudsman.

Handläggningen av ett klagomål vid riksdagens justitieombudsmans kansli tar i regel flera månader. Vid justitiekanslersämbetet är handläggningstiden i genomsnitt drygt två månader. 

Läs mer