Läkemedelsersättningar

Infografik om läkemedelersättningar. Samma info finns som text på webbsidan.

Du får ersättning för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som har ordinerats med recept för behandling av din sjukdom. Du kan få ersättning endast för de preparat som läkemedelsprisnämnden (Hila), som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, har godkänt som ersättningsgilla.

I regel får du ersättningen som direktersättning på apoteket.

Ersättning när initialsjälvrisken är betald

Du får ersättning för de läkemedel som du köpt, efter att du betalat initialsjälvrisken i sin helhet. Initialsjälvrisken är 50 euro per kalenderår. I initialsjälvrisken inräknas kostnader för inköp av receptbelagda läkemedel.

Initialsjälvrisken gäller inte barn och unga. Den tillämpas först från början av det år då man fyller 19 år.

I MittFPA kan du följa med de uppdaterade beloppen av vad du har betalat i initialsjälvrisk.

Direktersättning

Du får i regel ersättningen för ditt läkemedel redan på apoteket, när apoteket elektroniskt har kontrollerat din rätt till ersättning hos FPA. På apoteken finns också uppgifter i realtid om hur mycket du har betalat i initialsjälvrisk och årssjälvrisk.

Läkemedelsmängden för tre månader

Du får ersättning endast för nödvändiga läkemedelskostnader. Kostnaderna betraktas som nödvändiga om du på en och samma gång köper läkemedel i en mängd som motsvarar högst tre månaders behandling.

Den läkemedelsmängd som ska expedieras beräknas utifrån doseringsanvisningen på receptet. Läkemedelsmängden för tre månader är i fråga om läkemedel som doseras per dag en mängd som motsvarar 90 dagars behandling. Den expedierade mängden kan dock vara mindre eller något större beroende av de förpackningsstorlekar som finns att tillgå.

Exempel 1: Du har blivit ordinerad ett läkemedel med doseringsanvisningen 1 tablett per dygn. Av läkemedlet finns förpackningar som innehåller 100 tabletter och 30 tabletter. Du kan köpa och få ersättning för högst 100 tabletter på en och samma gång.

Exempel 2: Du har blivit ordinerad ett läkemedel med doseringsanvisningen 0,5 tablett per dygn. Av läkemedlet finns förpackningar som innehåller 100 tabletter och 30 tabletter. Du kan köpa och få ersättning för högst 30 tabletter på en och samma gång.

 

Du får ersättning för en ny sats läkemedel, kliniskt näringspreparat eller bassalva när du förbrukat nästan hela den föregående satsen och du använt läkemedlet enligt doseringsanvisningen.

Ersättning för en ny sats kan fås tidigast

  • tre veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar tre månaders behandling
  • två veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar två månaders behandling
  • en vecka innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar en månads eller en kortare tids behandling.

Apoteket ska i samband med läkemedelsinköpet kontrollera om en ny läkemedelssats kan expedieras med ersättning. Om du exempelvis under ditt senaste apoteksbesök köpt läkemedel för tre månader kan du få en ny läkemedelssats med ersättning då läkemedel för högst tre veckor återstår.

Ersättningsklasser för läkemedel

Hur stor ersättning du får beror på vilken ersättningsklass det aktuella preparatet hör till. Det finns tre ersättningsklasser:

  • grundersättning 40 %
  • lägre specialersättning 65 %
  • högre specialersättning 100 %; du betalar ändå en självrisk på 4,50 euro/läkemedel/köp.

Ersättningen dras av från läkemedlets pris. Om läkemedlet omfattas av referensprissystemet får du inte ersättning för den eventuella andel som överstiger referenspriset.

Årssjälvrisk (takbelopp) för läkemedelskostnader

Den andel som du själv har betalat av priset på ersättningsgilla receptbelagda läkemedel räknas in i årssjälvrisken för läkemedel. Också den initialsjälvrisk som du har betalat räknas in i årssjälvrisken.

År 2022 är årssjälvrisken 592,16  euro. Information om att årssjälvrisken för läkemedel är betald överförs omedelbart från FPA till apoteken och du får ersättningen genast på apoteket. Under resten av året betalar du en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedel.

På adressen MittFPA kan du följa med de uppdaterade beloppen av vad du har betalat i årssjälvrisk.

Läs mer