Så här ansöker du om läkemedelsersättning

Ansök om läkemedelsersättning hos FPA om

 • en ersättning som du har rätt till inte betalades som direktersättning på apoteket
 • du har beviljats en ny ersättningsrätt

Du kan få ersättning endast för de preparat som läkemedelsprisnämnden (Hila), som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, har godkänt som ersättningsgilla. Läkemedelsersättningar betalas ut efter att du betalat initialsjälvrisken i sin helhet.

Ansök så här

 1. Fyll i ansökningsblanketten SV 178r (pdf).
 2. Foga nödvändiga bilagor till din ansökan. Kontrollera i ansökningsblanketten vilka bilagor som behövs.
 3. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 4. I MittFPA kan du se du om din ansökan redan har avgjorts.

Ansökningstid

Ansök om ersättning hos FPA  som du har rätt till inte betalades som direktersättning på apoteket inom 6 månader från läkemedelsinköpet.

Om du ansöker om ersättning för läkemedelskostnader som överskrider årssjälvrisken (det s.k. takbeloppet) ska ansökan göras inom 6 månader efter kalenderårets slut.

Om kostnaderna uppkommit utomlands, spara receptet och läkemedlets skyddsförpackning. De uppgifter som finns på dem kan behövas när man utreder om du kan få ersättning för läkemedelsinköpen.

Läs mer