Läkemedelsersättningens storlek

Du får ersättning för de läkemedel som du köpt, efter att du betalat initialsjälvrisken i sin helhet. Initialsjälvrisken är 50 euro per kalenderår.

Du kan få ersättning endast för sådana läkemedel, bassalvor och kliniska näringspreparat som du köpt med recept och som läkemedelsprisnämnden har godkänt som ersättningsgilla.

Ersättningen dras av från läkemedlets pris direkt på apoteket. Om det läkemedel som du köpt omfattas av referensprissystemet får du inte ersättning för den eventuella andel som överstiger referenspriset. Bassalvor och kliniska näringspreparat omfattas inte av referensprissystemet, och ersättningen beräknas därför alltid på preparatets fulla pris.

Pris och ersättningsstatus

Se pris och ersättningsstatus för ditt läkemedel

Söktjänsten för läkemedel

Apoteket lägger i enlighet med läkemedelstaxan en expeditionsavgift på 2,39 euro till priset på ett receptbelagt preparat. Om ditt läkemedel är ersättningsgillt får du ersättning också för expeditionsavgiften.

I tabellen nedan anges ersättningsklasserna för läkemedel enligt preparatgrupp. För preparat som hör till en preparatgrupp som markerats med en asterisk (*) får du den angivna ersättningen endast om du beviljats ersättningsrätt av FPA.

Ersättningsklass och ersättningsgill preparatgrupp Ersättning Självrisk
  • Grundersättning för läkemedel
  • Begränsad grundersättning för läkemedel*
  • Grundersättning för bassalva vid behandling av långvarig hudsjukdom
  • Ersättning för kliniskt näringspreparat*
40 % 60 %
  • Lägre specialersättning för läkemedel*
  • Ersättning för kliniskt näringspreparat*
65 % 35 %
  • Högre specialersättning för läkemedel*
100 % 4,50 euro/läkemedel/köp

Om årssjälvrisken (takbeloppet) för läkemedelskostnader överskrids har du rätt till tilläggsersättning för läkemedel.

Läs mer