Gå till innehållet

Tolkningstjänstens distanstjänst är ur bruk på grund av en störning Mer information

Betalningsblanketten för hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är inte i bruk 15–21.10.2021 Mer information

En patient på en läkarmottagning

Visste du att...

För läkemedel betalas antingen grundersättning, lägre specialersättning eller högre specialersättning.

En patient på en läkarmottagning

Läkemedel och läkemedelsersättningar

Från sjukförsäkringen ersätts med recept ordinerade

  • läkemedel
  • kliniska näringspreparat
  • bassalvor som används vid behandlingen av långvariga hudsjukdomar.

Man kan få ersättning för ett preparat om läkemedelsprisnämnden (finsk förkortning Hila) som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet har fastställt ersättningsstatus för det. Dessutom krävs att preparatet ordinerats för behandling av en sjukdom och att det är fråga om sådan nödvändig sjukvård som avses i sjukförsäkringslagen.

Initialsjälvrisk

Ersättning betalas ut först efter det att taket för kundens initialsjälvrisk har nåtts. Initialsjälvrisken är 50 euro per kalenderår.

Initialsjälvrisken gäller inte barn och unga. Den tillämpas från början av det år då en person fyller 19 år. 

Grund- och specialersättning

Läkemedelsersättning betalas i tre kategorier:

Priser och ersättningsstatus

Här kan du hitta information om pris och ersättning för sådana äkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som säljs i Finland samt om sinsemellan utbytbara preparat.

Söktjänst för läkemedel
  • grundersättningen är 40 % av läkemedlets pris eller av referenspriset
  • den lägre specialersättningen är 65 % av läkemedlets pris eller av referenspriset
  • den högre specialersättningen är 100 % av läkemedlets pris eller av referenspriset; kunden betalar dock en självrisk på 4,50 euro för varje läkemedel.

Kunden får ersättningen direkt på apoteket när apoteket kontrollerar kundens rätt till ersättning i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter. Uppgiften ska kontrolleras i samband med varje inköp som ett led i läkemedelsexpedieringen.

Rätt till ersättning för läkemedel

Rätt till ersättning söks med blankett SV 7r som en läkare utfärdat (läkarutlåtande B). Ersättningsrätt kan beviljas om de villkor och särskilda utredningar som nämns i FPA:s beslut uppfylls.

Årssjälvrisk

Årssjälvrisken (det s.k. takbeloppet) för läkemedelskostnader är knuten till kalenderåret. År 2021 är årssjälvrisken 579,78 euro.

När de självrisker (initialsjälvrisken medräknad) som kunden har betalat för ersättningsgilla preparat överstiger årssjälvrisken får kunden rätt till tilläggsersättning till årets slut. Kunden betalar emellertid 2,50 euro för varje läkemedel han eller hon köper.

Kunden får tilläggsersättningen direkt på apoteket när apoteket kontrollerar kundens rätt till tilläggsersättning i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter.

Mer information