7 600 högskolestuderande har fått en begäran om utredning om studieframgången

FPA har skickat en begäran om utredning till de studerande vilkas studieframgång inte varit tillräcklig. Utredningen ska lämnas in senast 25.10.2020. Det går att göra det t.ex. via FPA:s e-tjänst.  

FPA använder uppgifterna om studiestöd och studieprestationer för att följa upp hur högskolestuderandes studier framskrider. Uppföljningen gäller läsåret 2019–2020 och hela den tid som den studerande har studerat vid en högskola i Finland.

FPA följer upp studieframgången på det sätt som förutsätts enligt studiestödslagstiftningen. Studieframgången har varit tillräcklig om den studerande under det föregående läsåret har presterat minst 20 studiepoäng och i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad. Kravet på 20 studiepoäng gäller dock inte ett sådant läsår då den studerande har avlagt högskoleexamen eller då han eller hon under vårterminen har inlett högskolestudier.

FPA har beaktat inverkan av coronavirusepidemin

Vid uppföljningen av studieframgången drogs, på grund av de undantagsförhållanden som coronavirusepidemin förorsakat, 2 månader av från de stödmånader som den studerande använt under läsåret 2019–2020. Detta gjordes i enlighet med en ändring av förordningen om studiestöd. Om en studerande under läsåret 2019–2020 t.ex. lyfte studiestöd för 9 månader, räknade FPA vid uppföljningen av studieframgången med att den studerande bara lyft stöd för 7 månader. I det här fallet har studierna framskridit tillräckligt om den studerande har presterat minst 35 studiepoäng.

Om en studerande har fått en begäran om utredning trots avdraget på 2 stödmånader och antalet presterade studiepoäng är för litet på grund av de undantagsförhållanden som coronavirusepidemin förorsakat, lönar det sig för den studerande att svara på begäran om utredning och berätta på vilket sätt undantagsförhållandena påverkade studierna.

Det lönar sig att lämna in utredningen i tid

Utredningen ska lämnas in senast 25.10.2020. Den studerande kan svara på begäran om utredning med en blankett som finns i FPA:s e-tjänst.

Utifrån vad den studerande svarar bedömer FPA om det finns godtagbara orsaker till den långsamma studietakten. Om den studerande inte svarar på begäran om utredning eller om de orsaker som han eller hon anger inte kan godtas, dras studiestödet in från 1.1.2021.

Vid uppföljningen av studieframgången beaktas alla högskolestudier i Finland och alla använda stödmånader från och med 1.8.2011. Om den studerande har avlagt en högskoleexamen och därefter fortsätter med högskolestudier utreds studieframgången för tiden efter examensmånaden.

Om den studerande har studieprestationer från flera högskolor beaktar FPA dem automatiskt. Även avbrutna studier beaktas vid uppföljningen av studieframgången.

Antalet begäranden om utredning minskade jämfört med föregående läsår

FPA följer årligen upp de högskolestuderandes studieframgång. FPA har nu följt upp cirka 118 000 högskolestuderande som har haft studiestöd i minst 3 månader under läsåret 2019–2020.

Begäran om utredning har skickats till 4 100 universitetsstuderande och till 3 500 yrkeshögskolestuderande. För ett år sedan skickades begäran till 13 200 personer, av vilka 7 500 var studerade vid universitet och 5 700 var studerande vid yrkeshögskola.

Antalet begäranden om utredning minskade, eftersom kravet på studieprestationer lindrades på grund av coronavirusepidemin.

Läs mer