Högskolestuderande, har du tillräckligt många studiepoäng?

Nu är det hög tid för högskolestuderande att kontrollera antalet studiepoäng för det föregående läsåret. Det går att betala tillbaka studiestöd fram till 11.9.2020.

En högskolestuderande som har studiestöd ska avlägga minst 5 studiepoäng per stödmånad och minst 20 studiepoäng per läsår. En stödmånad är en månad för vilken den studerande fått studiepenning, studiestödets bostadstillägg eller både och. Uppföljningen av studieframgången gäller inte allmänt bostadsbidrag.

På grund av de undantagsförhållanden som coronaepidemin förorsakat dras 2 månader av från de stödmånader som den studerande använt under läsåret 2019-2020 vid uppföljningen av studieframgången. Minskningen beaktas endast vid den uppföljning av studieframgången som görs på hösten 2020.

Om den studerande har lyft studiestöd under 9 månader under läsåret 2019−2020, beaktas 7 stödmånader vid uppföljningen av studieframgången. Då måste man ha minst 35 studiepoäng. Den som har färre studieprestationer än vad som krävs kan undvika problem genom att betala tillbaka studiestöd för början av året före 11.9.2020. Återbetalningen kan göras via FPA:s e-tjänst.  

Det hjälper emellertid inte att återbetala studiestöd om man avlagt mindre än 20 studiepoäng under det föregående läsåret, eftersom det inte längre går att betala tillbaka det stöd som man fått för höstterminen. Om studieprestationerna under läsåret är under 20 studiepoäng är det alltså bäst att inte alls lyfta studiestöd. Kravet på minst 20 studiepoäng gäller inte under det första läsåret i fråga om personer som inlett sina studier på våren, men också de måste ha avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad.

Om en studerande redan har betalat tillbaka studiestöd på grund av att den studerande inte har avlagt tillräckligt med studiepoäng under läsåret 2019−2020 kan det hända att återbetalningen är obefogad eftersom 2 stödmånader dras av för alla högskolestuderande vid uppföljningen av studieframgången. I en sådan situation kan den studerande be att FPA annullerar återbetalningen. Begäran kan framställas med ett meddelande via FPA:s e-tjänst senast 30.9.2020.

Vid uppföljningen av studieframgången beaktas alla studieprestationer vid högskolan och alla använda stödmånader. Om den studerande blir utexaminerad eller avlägger en högskoleexamen innan uppföljningen av studieframgången genomförs eller under det läsår som föregår uppföljningen, har studierna framskridit tillräckligt.

FPA följer upp hur studierna framskrider

FPA följer årligen upp de högskolestuderandes studieframgång. Om studieprestationerna inte räcker till får den studerande i början av oktober en begäran om utredning. Kontrollen av studieframgången gäller det föregående läsåret (1.8–31.7) och hela studietiden. Prestationer under enskilda månader kontrolleras således inte.

Om orsaken till att studierna har dragit ut på tiden är sjukdom eller någon annan särskild orsak, kan orsaken beaktas när studieframgången kontrolleras. Om den studerande har avlagt mindre än 1 studiepoäng per stödmånad under det föregående läsåret övervägs återkrav av studiestödet.

Läsåret 2018−2019 betalades studiestöd till 163 000 högskolestuderande. Vid den uppföljning av studieframgången som utfördes hösten 2019 fick 13 000 av dem en begäran om redogörelse för studieframgången av FPA.

Närmare information för kunderna: