Moderskapspenning

Moderskapsledigheten börjar innan barnet föds. Du kan bli moderskapsledig 30–50 vardagar, dvs. cirka 5–8 veckor, före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Du får själv välja när du börjar moderskapsledigheten.

Moderskapspenning under moderskapsledigheten

När du inleder din moderskapsledighet börjar du få moderskapspenning från FPA. Moderskapspenning betalas för 105 vardagar, dvs. för cirka 4 månader. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Informera arbetsgivaren om moderskapsledigheten senast 2 månader innan den börjar. Ta reda på om din arbetsgivare betalar lön för tiden med moderskapsledighet. Du behöver uppgiften när du ansöker om moderskapspenning.  Ansök om moderskapspenning senast 2 månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Om du får lön för tiden med moderskapsledighet betalar FPA moderskapspenningen till din arbetsgivare för denna tid.

När blir jag mammaledig?

Med räknaren kan du enkelt räkna ut när din moderskapsledighet börjar och slutar. Du behöver den uppgiften när du ansöker om moderskapspenning.

Till räknaren

Rätt till moderskapspenning

Du har rätt till moderskapspenning när graviditeten har varat i minst 154 dagar. Ett villkor är att du har haft rätt till den sociala tryggheten i Finland i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. I denna tid kan även inräknas försäkringstid i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller Israel. De som flyttar till Finland från ett annat land kan läsa mer under Flyttning till Finland.

Om ditt barn föds för tidigt börjar du få moderskapspenning från den första vardagen efter barnets födelse. Moderskapspenningen betalas på vanligt sätt i cirka 4 månader. Föräldrapenningen som betalas efter moderskapspenningen betalas däremot i sådana fall längre än normalt.

Om graviditeten avbryts, har mamman rätt till moderskapspenning, om graviditeten har pågått i över 154 dagar (22 veckor).

Om mamman blir sjuk

Om du blir sjuk och inte klarar av att sköta ditt barn kan moderskapspenningen i vissa fall betalas som föräldrapenning till barnets pappa. Pappan kan få föräldrapenningen först efter självrisktiden i samband med sjukdom (i allmänhet dagen för insjuknandet och de nio följande vardagarna). Föräldrapenning som betalats till pappan minskar inte antalet föräldrapenningsdagar efter moderskapspenningen. Pappan får föräldrapenningen utifrån sina egna inkomster.

Studier och arbete under moderskapsledigheten

Du kan arbeta under moderskapsledigheten och få moderskapspenning från FPA, men för arbetsdagarna får du i så fall dagpenningen till minimibelopp. Arbete på söndagar eller söckenhelger inverkar inte på moderskapspenningen, eftersom den betalas endast för vardagar.

Arbete är allt förvärvsarbete, också t.ex. distansarbete i hemmet samt jour- och beredskapstid. Arbete är dessutom t.ex. arbete i eget eller en familjemedlems företag, jord- och skogsbruksarbete, självständigt vetenskapligt arbete och skötsel av förtroendeuppdrag, då det anknyter till det egna arbetet eller om det sker mot arvode. Verksamhet som närståendevårdare eller familjevårdare betraktas också som förvärvsarbete.

Om du studerar på heltid och har studiestöd får du utöver studiestödet även moderskapspenning till minimibelopp. Om du varken har studiestöd eller något arbete får du moderskapspenning på vanligt sätt till fullt belopp.

Om du börjar arbeta eller studera ska du omgående meddela det till FPA. På så sätt får du moderskapspenningen till rätt belopp och undviker onödiga återkrav. Anmäl dina arbetsdagar via FPA:s e-tjänst eller genom att ringa till servicenumret för barnfamiljer. Löneuppgifter och arbete på söndagar eller söckenhelger behöver inte anmälas till FPA.

Om du får tidigarelagd moderskapspenning kan du inte arbeta överhuvudtaget (förutom på söndagar och söckenhelger, för vilka moderskapspenning inte betalas), och inte heller studera på heltid.

Efter moderskapsledigheten

Efter moderskapsledigheten kan du bli föräldraledig och få föräldrapenning. Även barnets pappa kan bli föräldraledig eller så kan ni dela på ledigheten.

Efter föräldraledigheten kan du bli vårdledig och få stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd). Du kan också börja arbeta deltid och få flexibel vårdpenning.

Läs mer