Då du anställer en privat vårdare

Du kan anställa en vårdare och från FPA få hemvårdsstöd för ett barn under 3 år eller privatvårdsstöd för ett barn under skolåldern. Du fungerar då som vårdarens arbetsgivare. Flera familjer kan också tillsammans anställa en vårdare.

Om ditt barn vårdas i ett privat daghem eller hos en privat familjedagvårdare ingår du inte något arbetsavtal med vårdaren och fungerar då inte heller som arbetsgivare. Du kan ändå få privatvårdsstöd, som FPA betalar direkt till vårdproducenten. FPA verkställer förskottsinnehållning på stödet. 

Familjen som arbetsgivare

Om du anställer en privat vårdare ska du i egenskap av arbetsgivare verkställa förskottsinnehållning enligt vårdarens skattekort på den lön du betalar. Dessutom ska du betala socialskyddsavgifter och de lagstadgade försäkringsavgifterna, vilka utgörs av arbetslöshetsförsäkringspremie, arbetspensionsavgift, olycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring. Familjen sköter socialskydds- och försäkringsavgifter för hela lönen, även för den stöddel som FPA betalar. Ett hushåll som fungerar som arbetsgivare är också skyldigt att ordna företagshälsovård för sin arbetstagare.
Från 1.1.2019 måste alla arbetsgivare meddela utbetalda löner till det nationella inkomstregistret.

Vårdring, dvs. en vårdare för flera familjer

En familj kan anställa en vårdare tillsammans med en annan familj eller med flera familjer. I en sådan s.k. vårdring sköter en vårdare familjernas barn i regel turvis hemma hos varje barn. Varje familj kan få hemvårdsstöd för barn under 3 år eller privatvårdsstöd för barn under skolåldern. Bland annat vårdtiden inverkar på stödets belopp. Dessutom kan kommunen betala ett kommuntillägg. Du kan beräkna beloppet av stödet för er familj med hjälp av ett beräkningsprogram. Familjerna avtalar själva om lönebetalningen till vårdaren.

FPA betalar hemvårdsstödet till familjen, som kan använda stödet till att betala vårdarens lön. I samband med hemvårdsstödet behövs inte kommunens godkännande av dagvårdsproducenten. Privatvårdsstödet betalar FPA direkt till vårdaren (separat för varje barn). Privatvårdsstödet är högst lika stort som vårdavgiften. Samtliga familjer ska ingå ett arbetsavtal med vårdaren och sköta alla lagstadgade avgifter för egen del.

Läs mer