Om dina inkomster minskar

Olika typer av inkomster inverkar på förmånerna på olika sätt. Med inkomster avses i regel förvärvs- och kapitalinkomster, inkomster från utlandet, skattepliktiga sociala förmåner och stipendier. Kontrollera i förmånsbeslutet och på webben vilka inkomster som inverkar på förmånen i fråga. FPA beaktar i regel inkomsterna till bruttobeloppet, dvs. före avdrag för skatt.

En förändring i dina inkomster kan också påverka din makes eller sambos förmåner. På motsvarande sätt kan förändringar i din makes eller sambos eller dina föräldrars inkomster inverka på dina förmåner.

Förändrade inkomster kan inverka på följande FPA-förmåner. Med hjälp av beräkningsprogrammen kan du bedöma hur mycket förmånernas belopp ändras.

Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld: Om dina inkomster minskar och du har underhållsbidragsskuld kan du ha rätt till betalningsbefrielse. Sök betalningsbefrielse med blankett LC1r.

Om den underhållsskyldiges inkomster förändras kan det hända att också underhållsbidragets belopp måste ändras. Detta kan inverka på det underhållsstöd som FPA betalar. I frågor som gäller fastställande av underhållsbidrag kan du kontakta kommunens eller stadens barnatillsyningsman.

Bostadsbidraget för pensionstagare måste justeras om dina eller dina och din makes sammanlagda årsinkomster minskar med minst 460 euro per år, dvs. 38,33 euro per månad. Gör justeringen på nätet eller med blankett AE1r.

Räntebidrag: Om du har studielån att betala och dina inkomster minskar kan du få rätt till räntebidrag. Sök räntebidrag med blankett OT7r.

Rehabiliteringspenning: Ändrade inkomster kan inverka på beviljandet av rehabiliteringspenning eller rehabiliteringspenningens belopp. Underrätta FPA om förändringen med ett fritt formulerat skriftligt meddelande.

Beloppet av det inkomstrelaterade vårdtillägget till hemvårdsstödet eller privatvårdsstödet påverkas av förändringar i inkomsterna. Gör justeringen på nätet eller med blankett WH1r.

Efterlevandepension: Dina inkomster inverkar på fortsättningspensionens inkomstrelaterade kompletteringsbelopp. Anmäl förändringen på blankett EV277r.

När FPA beviljar militärunderstöd beaktas nettoinkomsterna. Förändringar i dina inkomster eller inkomsterna hos den anhöriga som får militärunderstöd kan inverka på militärunderstödets belopp. Gör justeringen med blankett SA1r.

Garantipensionen måste justeras om beloppet av dina andra pensioner ändras. Gör justeringen med blankett E285r.

Beloppet av arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning påverkas av dina inkomster. När du fyller i följande anmälan om arbetslöshetstid på nätet eller på blankett TT2r, ska du ange att dina inkomster har förändrats. Bifoga en utredning, t.ex. lönespecifikation.

Ålderspensionen måste justeras om beloppet av dina andra pensioner ändras. Gör justeringen med blankett E285r.

Det allmänna bostadsbidraget måste justeras om hushållets sammanlagda inkomster minskar med minst 200 euro per månad jämfört med föregående bidragsbeslut. Gör justeringen på nätet eller med blankett AT1r.

Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder. Om du fyller i en pappersblankett kan du skicka den till vilken FPA-serviceställen som helst.