Om dina inkomster ökar

Olika typer av inkomster inverkar på förmånerna på olika sätt. Med inkomster avses i regel förvärvs- och kapitalinkomster, inkomster från utlandet, skattepliktiga sociala förmåner och stipendier. Kontrollera i förmånsbeslutet och på webben vilka inkomster som inverkar på förmånen i fråga. FPA beaktar i regel inkomsterna till bruttobeloppet, dvs. före avdrag för skatt.

En förändring i dina inkomster kan också påverka din makes eller sambos förmåner. På motsvarande sätt kan förändringar i din makes eller sambos eller dina föräldrars inkomster inverka på dina förmåner.

Förändrade inkomster kan inverka på följande FPA-förmåner. Med hjälp av beräkningsprogrammen kan du bedöma hur mycket förmånernas belopp ändras.

Underhållsstöd: Om den underhållsskyldiges inkomster förändras kan det hända att också underhållsbidragets belopp måste ändras. Detta kan inverka på det underhållsstöd som FPA betalar. I frågor som gäller fastställande av underhållsbidrag kan du kontakta kommunens eller stadens barnatillsyningsman.

Bostadsbidraget för pensionstagare måste justeras om dina eller dina och din makes sammanlagda årsinkomster ökar med minst 919 euro per år, dvs. 76,58 euro per månad. Gör justeringen på nätet eller med blankett AE1r.

Faderskapspenning och pappans föräldrapenning: Du kan arbeta endast under söndagar och helgdagar under den tid du får faderskapspenning och föräldrapenning för pappan. Anmäl dina arbetsdagar till FPA på nätet eller genom att ringa servicenumret för barnfamiljer. Löneuppgifter eller arbete som utförts under söndagar och helgdagar behöver inte anmälas.

För att räntebidrag ska beviljas krävs att dina inkomster inte överstiger inkomstgränsen under de fyra månaderna närmast före räntebetalningen.

Rehabiliteringspenning: Ändrade inkomster kan inverka på beviljandet av rehabiliteringspenning eller rehabiliteringspenningens belopp. Om du har rehabiliteringspenning och börjar arbeta eller börjar få en ny förmån ska du underrätta FPA om detta med ett fritt formulerat skriftligt meddelande. I fråga om studerande som har rehabiliteringspenning för unga eller rehabiliteringspenning för pensionstagare dras arbetsinkomsterna under tiden av yrkesutbildning inte av från rehabiliteringspenningen och inkomsterna behöver inte anmälas till FPA.

Beloppet av det inkomstrelaterade vårdtillägget till hemvårdsstödet eller privatvårdsstödet påverkas av förändringar i inkomsterna. Gör justeringen på nätet eller med blankett WH1r.

Efterlevandepension: Dina inkomster inverkar på fortsättningspensionens inkomstrelaterade kompletteringsbelopp. Anmäl förändringen på blankett EV277r.

Studiestöd: Du behöver inte anmäla förändrade inkomster till FPA, men du måste själv se till att inkomsterna inte överstiger årsinkomstgränsen. Om inkomstgränsen överskrids blir du tvungen att återbetala studiestöd i efterhand.

När FPA beviljar militärunderstöd beaktas nettoinkomsterna. Förändringar i dina inkomster eller inkomsterna hos den anhöriga som får militärunderstöd kan inverka på militärunderstödets belopp. Löneinkomster beaktas inte om de gäller bara en månad. Gör justeringen med blankett SA1r.

Garantipensionen måste justeras om beloppet av dina andra pensioner ändras eller om du börjar få någon ny pension. Gör justeringen med blankett E285r.

Sjukpension: Meddela FPA om du börjar förvärvsarbeta. FPA slutar betala ut sjukpension om din lön är större än 746,57 euro per månad. I sådana fall kan du emellertid lämna din pension vilande för minst tre månader eller högst två år. Anmäl att du börjat förvärvsarbeta på blankett EV267r. Om du börjar få någon annan pension eller ersättning eller om deras belopp ändras ska du anmäla detta till FPA på blankett E285r.

Beloppet av arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning påverkas av dina inkomster. När du fyller i följande anmälan om arbetslöshetstid på nätet eller på blankett TT2r, ska du ange att dina inkomster har förändrats. Bifoga en utredning, t.ex. lönespecifikation.

Ålderspensionen måste justeras om beloppet av dina andra pensioner ändras eller om du börjar få någon ny pension. Gör justeringen med blankett E285r.

Det allmänna bostadsbidraget måste justeras om hushållets sammanlagda inkomster stiger med minst 400 euro per månad jämfört med föregående bidragsbeslut. Gör justeringen på nätet eller med blankett AT1r.

Moderskapspenning och mammans föräldrapenning: Om du arbetar vardagar (från måndag till lördag) inverkar detta på moderskapspenningen och föräldrapenningen. Arbete på söndagar inverkar inte, eftersom förmånen endast betalas för vardagar. Lönebeloppet inverkar inte på förmånens belopp: för arbetsdagarna betalas förmånen till minimibeloppet. Anmäl dina arbetsdagar till FPA på nätet eller genom att ringa servicenumret för barnfamiljer. Löneuppgifter eller arbete som utförts under söndagar och helgdagar behöver inte anmälas.

Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder. Om du fyller i en pappersblankett kan du skicka den till vilken FPA-serviceställen som helst.