Om du blir sjuk

Läs mera om sjukdagpenning, sjukvårdsersättningar och läkemedels- och reseersättningar under Sjuk.

Minskade inkomster kan inverka på många FPA-förmåner. Läs mera under Om dina inkomster minskar.

Om en värnpliktig blir sjuk

Under värnpliktstiden kan du inte få sjukdagpenning.

Om en pensionstagare blir sjuk

Du kan få sjukdagpenning om du är under 68 år och du arbetar vid sidan av pensionen eller din sjukpension har lämnats vilande. Ansök om sjukdagpenning på nätet eller med blankett SV8r.

Om du får bostadsbidrag för pensionstagare och du har blivit intagen för fortgående offentlig institutionsvård avbryts utbetalningen av bostadsbidraget från ingången av den tionde månaden efter att vården inletts. Om du inte har boendeutgifter efter att du blivit intagen för institutionsvård dras bostadsbidraget in.

Läs också om rehabilitering för personer i arbetsför ålder och för personer över 65 år.

Om ditt barn blir sjukt

Läs mera under Om ditt barn blir sjukt. Läs också om rehabilitering för barn och unga.

Om en studerande blir sjuk

Om du vet att du kommer att vara sjuk i högst 2 månader kan du fortfarande ta ut studiestöd på normalt sätt. Om du inte på förhand vet hur länge din sjukdom varar eller om du vet att den varar över 2 månader kan du för sjukdomstiden få sjukdagpenning och allmänt bostadsbidrag i stället för studiestöd.

Om du studerar på heltid och istället för studiestöd får sjukdagpenning, kan du studera men studieframstegen får motsvara högst 40 procent av de uppsatta målen för terminen eller läsåret under sjukdagpenningsperioden. Du måste själv bedöma när gränsen för studierna överskrids och anmäla detta till FPA.

Läs mera under Sjukdagpenning för studerande. Ansök om sjukdagpenning och allmänt bostadsbidrag på nätet eller med blankett SV8r och AT1r.

Läs också om rehabilitering för barn och unga och för personer i arbetsför ålder.

Om en arbetstagare blir sjuk

Läs mera under Sjukdagpenning för arbetstagare. Läs också om rehabilitering för personer i arbetsför ålder.

Om en arbetslös blir sjuk

Om du är arbetslös arbetssökande kan du få sjukdagpenning. Om du har fått arbetslöshetsförmån under de 4 månader som föregår insjuknandet uppgår sjukdagpenningen till minst 86 % av arbetslöshetsförmånens belopp. Arbetslöshetsförmån betalas inte för samma tid som sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning.

Meddela själv arbets- och näringsbyrån att du insjuknat. Om du på grund av sjukdom är borta från sysselsättningsfrämjande verksamhet ska du anteckna frånvarodagarna i anmälan om arbetslöshetstid på nätet eller på blankett TT2r. Ansök om sjukdagpenning på nätet eller med blankett SV8r.

Läs också om rehabilitering för personer i arbetsför ålder.

Om en förälder blir sjuk

Om en mamma insjuknar under moderskapspenningsperioden så att hon inte kan sköta barnet kan pappan stanna hemma för att sköta barnet. Då betalas moderskapspenningen i form av föräldrapenning till pappan. Detta förkortar inte familjens föräldrapenningperiod efter moderskapspenningperioden. Mamman kan få sjukdagpenning från FPA.

Den som får sjukdagpenning kan inte få moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning för samma tid.

Sjukdagpenningen beaktas som inkomst i samband med hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Sjukdagpenningen kan minska beloppet av det inkomstrelaterade vårdtillägget.

Arbetsoförmågans längd och beviljandet av sjukdagpenning kan inverka på din rätt till barnavårdsstöd. Insjuknandet kan också inverka på din rätt till partiell vårdpenning eller flexibel vårdpenning. Om du blir sjuk medan du får barnavårdsstöd ska du underrätta FPA om detta genom att ringa servicenumret för barnfamiljer 020 692 226. FPA utreder om insjuknandet inverkar på dina förmåner.

Ansök om sjukdagpenning på nätet eller med blankett SV8r.

Läs också om rehabilitering.

Om en företagare blir sjuk

Läs mera under Sjukdagpenning för företagare. Läs också om rehabilitering för personer i arbetsför ålder.

Meddela förändringar via e-tjänsten

Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder eller mobil ID.

Om du fyller i en pappersblankett kan du skicka den till vilken FPA-serviceställen som helst.