På tapeten

På den här sidan svarar vi på aktuella frågor kring social trygghet som väckt mycket diskussion.

Betalar FPA förmåner till IS-krigare?

I medierna lyfter man då och då fram frågan om huruvida FPA betalar förmåner till personer som hör till kriminella organisationer. FPA känner inte till ett enda fall där en person som rest som krigare till ett annat land skulle ha fått förmåner från Finland. Det är således en hypotetisk fråga om huruvida det här vore möjligt.

FPA har 13.2.2017 lämnat en utredning till social- och hälsovårdsministeriet om hurdana lagändringar som borde göras för att man skulle kunna förvägra sociala förmåner om man känner till att en person hör till en kriminell organisation utomlands.

En misstanke om medlemskap i IS eller i någon annan kriminell organisation är för närvarande inte en grund för att dra in en persons rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Den nuvarande lagstiftningen måste ändras om man vill att verksamhet av det slaget ska vara en grund för att dra in rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten. En sådan bestämmelse skulle medföra att personen under inga omständigheter skulle få någon som helst förmån från FPA.

Betalning av förmåner till utlandet begränsas redan nu

I praktiken begränsas utbetalningen av de flesta FPA-förmånerna redan nu genom förmånsspecifika bestämmelser, eller har förhindrats helt, om en person som omfattas av den finländska sociala tryggheten vistas utomlands och FPA känner till detta. Till exempel utkomststöd betalas inte till personer som vistas utomlands, och redan en kortvarig utlandsvistelse kan hindra utbetalningen av bostadsbidrag. En förutsättning för utbetalning av arbetslöshetsförmåner är att man är bosatt i Finland. Man ska också vara beredd att genast ta emot ett arbete eller en studieplats som man blir erbjuden.

Tillfällig vistelse på högst ett år i något annat land än ett EU-land inverkar inte på rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Rätten att få FPA-förmåner under utlandsvistelsen utreds dock alltid. Om det är fråga om en stadigvarande flyttning utomlands, dvs. för mer än ett år, upphör rätten att omfattas av den sociala tryggheten på flyttningsdagen, likaså utbetalningen av förmåner.

Myndighetssamarbetet har en nyckelroll

Den springande punkten är att FPA och andra myndigheter får information när någon som omfattas av den finländska social tryggheten flyttar utomlands tillfälligt eller stadigvarande. Om en person som omfattas av den finländska sociala tryggheten inte själv underrättar FPA om sin flyttning utomlands eller om informationen inte kommer fram via en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kan förmåner betalas utan grund mycket länge. Om personen senare återvänder till Finland, kan det hända att utlandsvistelsen och dess inverkan på den sociala tryggheten inte alls blir utredd.